Početkom nove školske godine aktuelne su stipendije i krediti kao karakteristične isplate kojima poslodavci iz privrednih i vanprivrednih delatnosti obezbeđuju potreban budući stručni kadar za svoje poslovne aktivnosti, a učenicima i studentima daju materijalnu potporu tokom školovanja. Isplate po osnovu stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata poslodavci mogu da vrše u skladu sa svojim opštim aktima (pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnik o radu, pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju), ali smatramo da nema zakonskih smetnji da u izuzetnim situacijama direktor, na osnovu ovlašćenja koje ima, može da donese odluku o stipendiranju ili kreditiranju. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 139 ZARADE Mr Željko Albaneze Stipendije i krediti iz sredstava poslodavaca – isplata i poreski tretman Početkom nove školske godine aktuelne su stipendije i krediti kao karakte- ristične isplate kojima poslodavci iz privrednih i vanprivrednih delatno- sti obezbeđuju potreban budući stručni kadar za svoje poslovne aktivnosti, a učenicima i studentima daju materijalnu potporu tokom školovanja. Isplate po osnovu stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata poslodavci mogu da vrše u skladu sa svojim opštim aktima (pojedinačni kolektivni ugovor, pra- vilnik o radu, pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju), ali smatra- mo da nema zakonskih smetnji da u izuzetnim situacijama direktor, na osnovu ovlašćenja koje ima, može da donese odluku o stipendiranju ili kreditiranju. Uvod Poslodavci imaju mogućnost isplate slede- ćih davanja mladim ljudima na školovanju, u skladu sa republičkim propisima o učeničkom i studentskom standardu: 1) učenički kredit – isplata učenicima sred- njih škola koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, koja može da bude pogodna za učenike koji se školuju za obra- zovni profil za deficitarno zanimanje; 2) učenička stipendija – isplata učenicima srednjih škola koji su prvi put upisani u odre- đeni razred u tekućoj školskoj godini, a prepo- ručuje se za učenike koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju; 3) studentski kredit – isplata studentima visokoškolskih ustanova koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena; 4) studentska stipendija – isplata studen- tima visokoškolskih ustanova koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, a posebno se preporučuje za studente koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj stu- diraju položili sve ispite iz prethodnih godi- na studija i postigli određenu prosečnu ocenu, koju poslodavac koji isplaćuje stipendiju može da
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In