Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog, i za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara koji se vrši u skladu sa određenim međunarodnim ugovorima, u cilju realizacije konkretnih projekata. View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 111 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, osim međunarodnih ugovora o donaciji, kreditu i zajmu Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. gla- snik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog, i za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara koji se vrši u skladu sa određenim međunarodnim ugo- vorima, u cilju realizacije konkretnih projekata. U skladu sa odredbom člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o PDV-u, PDV se ne plaća na promet doba- ra i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, ako je tim ugovorima predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz člana 24. stav 1. t. 16a) i 16b) Zakona o PDV-u. Cilj odred- be člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o PDV-u jeste da se omogući ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara, koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora koje je zaključila Republika Srbija, osim međunarod- nih ugovora iz člana 24. stav 1. t. 16a) i 16b) Zakona o PDV-u, što znači u slučajevima kada se finansi- ranje prometa, odnosno uvoza ne vrši iz sredstava donacije, kredita ili zajma na osnovu ugovora iz člana 24. stav 1. t. 16a) i 16b) Zakona o PDV-u. Predmetno poresko oslobođenje može da se ostvari po proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslo- bođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS”, broj 120/12 , 40/15 , 82/15 , 86/15 , 11/16 , 21/17 , 44/18 – dr. zakon, 48/18 , 62/18 , 104/18, 16/19 i 80/19 – dalje: Pravilnik). Napominjemo da se poresko oslobođenje iz čla- na 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o PDV-u ne odnosi na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In