Po osnovu raspolaganja preduzetnika novčanim sredstvima sa svog platnog računa, tako što podiže gotov novac koji nije opredeljen kao lična zarada, ne nastaje obaveza plaćanja doprinosa.   Da podsetimo, kada preduzetnik podigne novac za lične potrebe, takva isplata ne evidentira se kao rashod u poslovnim knjigama, već u okviru posebnog računa koji je u te svrhe i propisan: 723 – Lična primanja poslodavca. Navedeno se odnosi na podizanje gotovine bilo kada u toku godine i u bilo kom iznosu. Knjiženjem u okviru računa 723 ne iskazuje se rashod, a rezultat navedenog knjiženja je to da nema uticaja na oporezivu dobit. Znači, činjenica da je preduzetnik podigao novac ne znači da je umanjio oporezivu dobit. Naprotiv, on će platiti porez na prihode od samostalne delatnosti na stvarno ostvarenu dobit, koju će na kraju godine utvrditi u poreskom bilansu. View Fullscreen 158 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Poslednjih osamnaest godina, odnosno od po- četka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ”, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/09 – dr. zakon i 31/2011) u našoj pravnoj praksi prisutno je stanovište da pravna lica i preduzetnici koji su u blokadi ne mogu da izmiruju svoje dospele novčane obaveze kompenzacijom. Ovakvo shvatanje zasniva se na tu- mačenju odredaba člana 46. stav 3. Zakona o plat- nom prometu, koji je bio u primeni do 1. oktobra 2015. godine, a zatim Zakona o obavljanju plaća- nja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon o obavljanju plaćanja), koji se primenjuje od 1. 10. 2015. godine. Zakon o obavlja- nju plaćanja u članu 5. stav 2. takođe propisuje da pravna lica i preduzetnici ne mogu da izmiruju međusobne novčane obaveze ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obli- gacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebi- janjem (kompenzacija), ukoliko su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja pri- nudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak. Isto tako, Zakon o obavljanju plaćanja u članu 7. stav 1. t. 3) propisuje kaznene odredbe za krše- nje člana 5. stav 2. ovog zakona, i to za prekršaj za pravno lice sa novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, ako su njegovi raču- ni u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, a novčane obaveze izmiruje suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In