U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014), nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik razmatra izveštaj o izvršenom popisu i donosi odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu, kao i o knjiženju utvrđenih razlika po popisu, pre izrade finansijskih izveštaja. Predmet ovog članka je knjiženje rezultata godišnjeg redovnog popisa, viškova i manjkova, kao i računovodstveno evidentiranje rashoda po popisu. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 151 RAČUNOVODSTVO Redakcija Računovodstveno evidentiranje manjkova i viškova (kalo, rastur i lom) po godišnjem popisu U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014), nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik razmatra izve- štaj o izvršenom popisu i donosi odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu, kao i o knjiženju utvrđenih razlika po popisu, pre izrade finansij- skih izveštaja. Predmet ovog članka je knjiženje rezultata godišnjeg redov- nog popisa, viškova i manjkova, kao i računovodstveno evidentiranje rasho- da po popisu. Računovodstveno evidentiranje manjka dobara Manjkovi dobara koji se utvrde popisom mogu da se odnose na: „osnovna sredstva, „zalihe (rezervni delovi, inventar, auto-gume, ambalaža i drugi materijal, roba, gotovi proi- zvodi i nedovršena proizvodnja). Manjak dobara može da nastane kao posledi- ca zamene dobara, krađe, više sile, neadekvat- ne isporuke dobara, odnosno po osnovu više isporučenih dobara u odnosu na fakturisanu količinu kupcima itd. Manjak utvrđen popisom može da se pokrije na teret pravnog lica, na teret odgovornog lica ili na teret osiguranja ako je imovina bila osi- gurana. Polazeći od načina pokrivanja, raču- novodstveno evidentiranje manjkova, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik), vrši se na sledećim računima: XXNa računu 574 – Manjkovi iskazuju se manjkovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa, osim manjkova učinaka koji se iskazuju u okviru klase 9. Na ovom računu se na osnovu odluke nadležnog organa knjiži manjak koji pada na teret društva. Iznos manjka, zajed- no sa obračunatim porezima (PDV-om i akcizom, ako se obračunava), pada na teret troškova po- slovanja, odnosno na teret računa 574. XXNa računu 577 – Rashodi po osnovu rashodova- nja zaliha materijala i robe iskazuju se rashodi po osnovu kala, rastura, kvara, loma i sl. zaliha materijala i robe.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In