Premija osiguranja

Pitanje:

Kada se u POPDV obrazac unosi faktura za osiguranje nepokretnosti ili pokretnosti – po datumu izdavanja računa ili po isteku perioda osiguranja? Datum izdavanja fakture je 15. 7. 2019, a period osiguranja 15. 7. 2019 – 14. 7. 2020. Premiju osiguranja plaćamo u 4 rate.

Odgovor:

Iznos premije osiguranja, kao naknada za uslugu osiguranja, iskazuje se u polju 8v.2 obrasca POPDV (u slučaju kada je osiguravajuća kuća obveznik PDV-a) za poreski period u kojem je izvršen promet usluge osiguranja.

Ukoliko je ugovor o osiguranju zaključen na period od godinu dana (od 15. jula 2019. godine do 14. jula 2020. godine), promet ove usluge smatra se izvršenim prestankom ugovora o osiguranju. Plaćanje na rate predstavlja avansno plaćanje usluge osiguranja, a podaci o avansima ne iskazuju se u polju 8v.2 obrasca POPDV.

U skladu s tim, celokupan iznos premije osiguranja treba iskazati u obrascu POPDV za poreski period jul 2020. godine, nezavisno od toga kada je račun primljen odnosno plaćen.

 Kamate 

Pitanje:

Da li se kamate koje se plaćaju po kreditima u zemlji i inostranstvu unose u POPDV u periodu kada su plaćene ili u periodu na koji se kamata odnosi (npr. ako je kamata obračunata za period 1. 7 – 31. 7. 2019, obračun kamate izdat 31. 7. 2019, rok za plaćanje 5. 8. 2019, a kamata je plaćena 5. 8. 2019)?

Odgovor:

Podatak o kamatama po kreditima u zemlji iskazuje se u polju 8v.2 obrasca POPDV za poreski period jul, bez obzira na to što je kamata plaćena u avgustu, jer je promet izvršen u julu, a račun (obračun) izdat na poslednji dan perioda u kom je promet izvršen. Kamate po kreditima u inostranstvu iskazuju se u polju 8d.1.I u slučaju da vam banka ne izda mesečni obračun kamate, a posedujete plan otplate kredita u kojem je obračunata kamata na mesečnom nivou, podatak o iznosu kamate iskazujete na poslednji dan u mesecu, bez obzira na to što se kamata plaća početkom narednog meseca. Dakle, i plan otplate smatra se dokumentom kojim se dokazuje poslovna promena.

 

Bankarska provizija

 

Pitanje:

Ukoliko je provizija banke za mesec jul iskazana na izvodu banke od 1. 8. 2019, u kom mesecu se ta naknada unosi u obrazac POPDV?

Odgovor:

U slučaju kada je provizija banke za promet izvršen u mesecu julu „fakturisana” 1. 8, naknada se iskazuje u POPDV obrascu za avgust. U skladu sa Korisničkim uputstvom za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV-a – obrascu POPDV, ako je račun izdat nakon isteka perioda u kojem je izvršen promet, podaci o iznosu naknade iskazuju se u polju 8v.2 za poreski period u kojem je račun primljen. Poslovna promena potvrđuje se na osnovu izvoda koji sadrži podatak o iznosu naknade.

 

Boravišna taksa

 

Pitanje:

Da li ugostitelj koji pruža uslugu smeštaja, obveznik PDV-a, treba da prikazuje boravišnu taksu u POPDV obrascu? Nailazimo na različita tumačenja od strane poreskih inspektora.

Odgovor:

Boravišna taksa se ne unosi u POPDV obrazac jer on treba da sadrži isključivo podatke o transakcijama koje se smatraju prometom u smislu člana 3. Zakona o PDV-u (uz određene izuzetke). Boravišna taksa nema karakter dobra ili usluge u smislu Zakona o PDV-u, već je javni prihod lokalne samouprave.

Takođe, osnovica za obračun PDV-a na računu koji obveznik izdaje za pružene usluge smeštaja ne sadrži iznose koje on naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu, kao što je boravišna taksa. Prema članu 24. Pravilnika o računima, kada obveznik PDV-a, pored naknade za promet dobara i usluga, naplaćuje i novčana sredstva u ime i za račun drugog lica, u računu koji izdaje za taj promet dobara i usluga iskazuje i podatak o iznosu novčanih sredstava koja naplaćuje u ime i za račun drugog lica. Napomena u računu može da glasi: PDV nije obračunat na osnovu člana 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV-u.

Ugostitelj koji pruža usluge smeštaja, kao obveznik PDV-a iznos boravišne takse ne iskazuje u obrascu POPDV.

Što se tiče taksi, a iz ugla primljenih računa, odnosno plaćenih naknada, u svakom konkretnom slučaju potrebno je odrediti da li taksa ima karakter naknade za uslugu jer upravo od toga zavisi da li će se podaci iskazivati u obrascu POPDV. Ukoliko taksa nema karakter naknade za uslugu – iznos se ne iskazuje u obrascu POPDV. S druge strane, ukoliko taksa ima karakter naknade za uslugu – primalac usluge iskazuje podatke u obrascu POPDV u skladu sa opštim pravilima.

Plaćanja državnim organima koja ne predstavljaju naknadu za pruženu uslugu ne predstavljaju naknadu za izvršen promet iz člana 3. Zakona o PDV-u. Primer takvih naknada je boravišna taksa, taksa za isticanje firme, taksa za registraciju vozila, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Suprotan slučaj je npr. RTV taksa (TV pretplata ili taksa za javni medijski servis). Ona nije klasična taksa (bez obzira na to što se tako zove), nego naknada za pruženu uslugu javnog radiodifuznog servisa, koja je oslobođena PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. stav 2. tačka 17) Zakona o PDV-u. Dakle, reč je o naknadi za promet usluge iako se naziva taksom. Imajući u vidu da je taj promet oslobođen PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza, kao i da je RTS obveznik PDV-a, iznos takse primalac usluge treba da iskaže u polju 8v.2. Isti tretman imaju i republičke i gradske administrativne takse, takse na računu špeditera, APR takse, takse MUP i ZIN na računima za registraciju vozila.