Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije – Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – zaključili su Poseban kolektivni ugovor za državne organe, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 38/2019 od 31. 5. 2019, stupio je na snagu 31. 5. 2019. godine, a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu. View Fullscreen 176 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za državne organe sa aspekta plate, naknade plate, naknade troškova i drugih primanja Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije – Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – zaključili su Poseban kolektivni ugovor za državne organe, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 38/2019 od 31. 5. 2019, stupio je na snagu 31. 5. 2019. godine, a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu. Pojedine odredbe PKU-a primenjivaće se retroaktivno, odnosno od 22. marta 2019. godine, a razlog za retroaktivnu primenu jeste činjenica da je Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Sl. glasnik RS”, br. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018 – dalje: prethodni PKU) prestao da važi 21. marta 2019. godine. Retroaktivnom primenom pojedinih odredaba PKU-a ostvaruje se kontinuitet u ostvarivanju pojedinih prava zaposlenih u državnim organima i to u pogledu prava na minuli rad, prava na jubilarnu nagradu, prava na solidarnu pomoć. Elementi za utvrđivanje plate U članu 31. PKU-a, koji se odnosi na elemente za utvrđivanje plate, novinu predstavlja propisan izuzetak za državne organe indirektne korisnike budžeta, pri čemu se prvi deo plate isplaćuje najkasnije do petnaestog u tekućem mesecu za prethodni mesec za koji se vrši isplata, a drugi deo najkasnije poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec za koji se vrši isplata. U članu 34. PKU-a definisano je da se pravo na minuli rad, u skladu sa ovim članom, ostvaruje počev od 22. 3. 2019. godine, čime se pokriva period od prestanka važenja prethodnog PKU-a do stupanja na snagu novog PKU-a. U novom PKU-u izmenjene su odredbe koje uređuju dodatak za dodatno opterećenje na radu i rad na terenu. Dodatak za dodatno opterećenje na radu Poslodavac je obavezan da izda pismeni nalog zaposlenom koji radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta zbog privremeno povećanog obima posla ili poslove odsutnog zaposlenog. U
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In