Vlada Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i reprezentativni sindikat – Sindikat uprave Srbije, kao učesnici, zaključili su Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 38/2019 – dalje: PKU), koji je objavljen 31. maja 2019. godine, stupio je na snagu na dan objavljivanja, a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu, odnosno do 31. maja 2022. godine. View Fullscreen 178 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave sa aspekta plate, naknade plate, naknade troškova i drugih primanja Vlada Republike Srbije, Stalna konferen- cija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i reprezentativni sindikat – Sindikat uprave Srbije, kao učesnici, zaključi- li su Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 38/2019 – dalje: PKU), koji je objavljen 31. maja 2019. godine, stupio je na snagu na dan objavljivanja, a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu, odnosno do 31. maja 2022. godine. Pojedine odredbe PKU-a primenjivaće se re- troaktivno, odnosno od 22. marta 2019. godine, a razlog za retroaktivnu primenu jeste činjenica da je Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Sl. glasnik RS”, br. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018), kao i aneks ovog ugovora koji se primenjivao na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (dalje: prethodni PKU), prestao da važi 21. marta 2019. godine. Retroaktivnom primenom pojedinih odredaba PKU-a ostvaruje se kontinuitet u ostvarivanju pojedinih prava JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 179 ZARADE zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (dalje: JLS) i to u pogledu prava na minuli rad, prava na jubilarnu nagradu, prava na solidarnu pomoć. Plata Kako je ponovo odložena primena novog sistema plata, obračun plata, naknada plate i drugih primanja iz radnog odnosa zaposlenih u državnim organima u 2019. godini vršiće se u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS”, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – dr. zakon, 113/2017 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni), Zakonom o radu, PKU-om. Članom 35. stavovima 8. i 9. PKU-a propisano je da: ● ako je osnovna plata zaposlenog, obračunata po elementima u skladu sa zakonom, niža od minimalne zarade, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati platu u visini
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In