Novi Zakon u trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 – dalje: Novi zakon) poboljšao je mnoge članove u odnosu na stari Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 53/2010, 10/2013 i 44/2018 – drugi zakon – dalje: Stari zakon) u tom smislu da ih je učinio razumljivijim i uveo nove pojmove koji nisu postojali u Starom zakonu, kao i što je poboljšao postojeću terminologiju i definicije, a urađena je i nova sistematika i podela vrsta trgovine, sve u cilju smanjenja pravne nesigurnosti zbog nedorečenosti i neodređenosti. U nastavku su izdvojene neke novosti. View Fullscreen   SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 7 AKTUELNA TEMA Daljinska prodaja Novim zakonom najpre je napravljena nova podela trgovine, koja je usklađena sa pravima i obavezama u Zakonu o zaštiti potrošača. U skla- du sa tim, članom 17. Novog zakona detaljnije je uređeno pitanje daljinske prodaje. Daljinska trgovina zahteva posebnu regula- ciju, s obzirom na to da je reč o trgovini u kojoj kupac nije u prilici da „licem u lice” prego- vara sa trgovcem i ne može da sagleda ponudu u realnom prostoru i vremenu. Imajući u vidu da je Zakonom o zaštiti potrošača u potpuno- sti transponovana Direktiva 97/7/EZ o zaštiti potrošača kod sklapanja ugovora o prodaji na daljinu, odredbama u članu 17. definiše se da- ljinska trgovina u smislu uslova koje treba da ispune lica koja se bave ovim načinom trgovine. Sva lica koja obavljaju daljinsku trgovinu u Re- publici Srbiji moraju da poštuju pravila ovog i drugih zakona koja se odnose na trgovinu. In- ternet, kao savremeno sredstvo komunikacije, predstavlja veliki problem za nadzorne organe, a naročito činjenica da se veliki deo sive eko- nomije obavlja preko interneta. Iz tih razloga od suštinskog značaja je da se odredi šta se sma- tra obavljanjem daljinske trgovine u Republici Srbiji i koji su to presudni kriterijum koji se uvažavaju prilikom ocene da li je daljinska tr- govina usmerena na potrošače iz Srbije. Stoga su stavom 6. člana 17. Novog zakona postavljeni uslovi koji određuju kada se smatra da je daljin- ska trgovina usmerena na potrošače u Srbiji i to naročito ako se: ● koristi jezik u upotrebi u Republici Srbiji ili ističu cene u dinarima i ● nudi isporuka robe na teritoriji Republike. Brz tehnološki napredak i sve veća upotreba tehnologija stvaraju uslove za stalno unapređe- nje poslovanja i uvođenje novih načina obavljanja trgovine. Trgovci imaju mogućnost da dostave ponudu potencijalnim potrošačima putem ra- zličitih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.