Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju. Donacija obično podrazumeva davanje u novcu, stvarima ili uslugama. Donator (fizičko ili pravno lice koje daje donaciju – poklonodavac, darodavac) ima pravo ne samo da traži već i da dobije informacije od primaoca donacije (poklonoprimca) o tome kako su utrošena donirana sredstva. Međutim, donator nema pravo da za iznos donacije traži bilo kakvu protivuslugu jer je donatorstvo besteretni pravni posao u kojem donator nešto poklanja, pri čemu primalac donacije ne daje naknadu za primljeni poklon. View Fullscreen POREZI Mr Željko Albaneze Poreske obaveze prilikom primanja i davanja donacija Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju. Donacija obično podrazumeva davanje u novcu, stvarima ili uslugama. Donator (fizičko ili pravno lice koje daje donaciju – poklonodavac, darodavac) ima pravo ne samo da traži već i da dobije informacije od primaoca donacije (poklonoprimca) o tome kako su utrošena donirana sredstva. Međutim, donator nema pravo da za iznos donacije traži bilo kakvu protivuslugu jer je donatorstvo besteretni pravni posao u kojem donator nešto poklanja, pri čemu primalac donaci- je ne daje naknadu za primljeni poklon. Uvod Prema Zakonu o donacijama i humanitar- noj pomoći („Sl. list SRJ”, br. 53/2001, 61/2001 – ispr., 36/2002, i „Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon – dalje: Zakon o donacijama), u Republici Srbiji donacije mogu da primaju državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije, ali ne može politička stranka. Donacije, u smislu Zakona o donacijama, mogu da budu: ● u robi (osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila), ● uslugama, ● novcu, hartijama od vrednosti, ● imovinskim i drugim pravima. U narednom delu teksta navedeni su komentari u vezi sa poreskim tretmanom primanja i davanja donacija koje se kod donatora pojavljuju kao rashod, dok kod primaoca donacije predstavljaju prihod. Korišćenje fiskalnih povlastica primenom Zakona o donacijama Uvoz robe i usluga koje su predmet donacije Saglasno Zakonu o donacijama, državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije, mogu da primaju donacije u robi (osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In