U članku je prikazan pravni, računovodstveni i poreski aspekt dobrovoljne likvidacije društva s ograničenom odgovornošću (d. o. o.). Objašnjena su prava i obveze likvidacionog upravnika, koji spro¬vodi likvidaciju društava. Posebno je definisano finansijsko izveštavanje društva u likvidaciji, utvrđivanje poreza na dobit i sastavljanje poreskog bilansa, kao i poreski tretman likvidacionog ostatka. U članku je dat osvrt i na poresko izveštavanje u slučaju obustavljanja likvidacije. View Fullscreen OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 21 RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću – računovodstveni i poreski aspekt prestanka društva U članku je prikazan pravni, računovodstveni i poreski aspekt dobrovolj- ne likvidacije društva s ograničenom odgovornošću (d. o. o.). Objašnjena su prava i obveze likvidacionog upravnika, koji sprovodi likvidaciju društa- va. Posebno je definisano finansijsko izveštavanje društva u likvidaciji, utvrđivanje poreza na dobit i sastavljanje poreskog bilansa, kao i poreski tretman likvidacionog ostatka. U članku je dat osvrt i na poresko izveštava- nje u slučaju obustavljanja likvidacije. Uvod – zakonski okvir likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću U skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – dalje: Zakon) društvo prestaje da postoji brisa- njem iz Registra privrednih subjekata po osnovu: 1) sprovedenog postupka likvidacije ili pri- nudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom; 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zako- nom kojim se uređuje stečaj; 3) statusne promene čija je posledica prestanak društva. Likvidacija društva, kao jedan od oblika prestanka privrednog subjekta, sprovodi se kada društvo ima dovoljno finansijskih sred- stava za pokriće svih svojih obaveza, za razliku od postupka stečaja, koji se sprovodi kada imo- vina društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca. Likvidacija privred- nog društva predstavlja poslednje razdoblje u postojanju društva, koje traje do njegovog brisa- nja iz Registra privrednih subjekata. Zakon je osnovni izvor prava za institut li- kvidacije solventnog privrednog društva i ure- đuje likvidaciju kao: ● redovnu (dobrovoljnu) likvidaciju na osnovu odluke članova društva (članovi 524–545. Zako- na) i ● prinudnu likvidaciju, koja se sprovodi u zako- nom propisanim slučajevima, nezavisno od volje vlasnika (članovi 546–548. Zakona). Za pokretanje postupka dobrovoljne likvida- cije neophodno je da su ispunjena dva uslova, a to je da: ● društvo ima dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza i ● postoji volja članova društva da se ono likvi- dira kroz ovaj postupak. Neki od glavnih razloga
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In