Svi korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) treba da usvoje sopstvenu strategiju upravljanja rizicima u skladu sa kojom će se vršiti identifikacija, procena, postupanje, izveštavanje i praćenje rizika. Strategija će odražavati apetit za rizikom (spremnost za preuzimanje rizika) tog korisnika javnih sredstava. View Fullscreen 80 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Strategija upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava Svi korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) treba da usvoje sopstvenu strategiju upravljanja rizicima u skladu sa kojom će se vršiti identifikacija, procena, postupanje, izveštavanje i praćenje rizika. Strategija će odražavati apetit za rizikom (spremnost za preuzimanje rizika) tog korisnika javnih sredstava. Uvod Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 31/2019) definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju fi- nansijsko upravljanje i kontrolu koja se sprovo- di politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će ostvariti ciljeve. Korisnici javnih sredsta- va su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lo- kalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republi- ka Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj po- slovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama. U Strategiji upravljanja rizicima (dalje: Strategija), kao minimum, potrebno je obuhva- titi sledeće teme: ● ciljevi: svrha i značaj Strategije; ● uloge: nadležnosti i odgovornosti (na pri- mer višeg rukovodstva i interne revizije) u procesu upravljanja rizicima; ● apetit za rizikom (spremnost za preuzimanje rizika); ● matrica rizika; ● proces upravljanja rizicima; ● model registra rizika. Članom 2. Pravilnika o zajedničkim kriteri- jumima i standardima za uspostavljanje, funkci- onisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (dalje: Pravilnik za FUK) definisano je da rizik pred- stavlja verovatnoću da će doći do određenog događaja koji bi mogao da ima negativan uticaj na ostvarivanje ciljeva korisnika javnih sredstava. Rizik se meri kroz njegove posledice i verovat- noću dešavanja. Članom 6. Pravilnika FUK-a de- finisano je da upravljanje rizicima obuhvata identifikovanje, procenu i kontrolu potenci- jalnih događaja i situacija koje mogu da imaju negativan efekat na ostvarenje ciljeva korisnika javnih sredstava, sa zadatkom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In