Pod uticajem globalizacije, fizička lica i privredna društva u sve većoj meri se konfrontiraju s poreskim suverenitetom više država. U cilju sprečavanja ili otklanjanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja, države koje su nosioci poreskog suvereniteta mogu postupati dvojako – preduzimanjem unilateralnih mera ili zaključivanjem međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima – pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i da podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda. Iz navedenog proizlazi da je Republika Srbija, kao i sve države, zainteresovana da zaključenjem ugovora, prvenstveno s državama koje su njeni najznačajniji ekonomski partneri, a zatim i s drugim državama, eliminiše problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja, te time olakša uključenje u međunarodnu podelu rada i intenzivira svoje ekonomske i finansijske odnose na svetskom planu. Ovo je posebno važno u sadašnjim uslovima značajnih promena u okviru reforme privrednog i poreskog sistema kojom se u Republici Srbiji stvaraju novi uslovi poslovanja na principima dobiti, tržišnosti i jednakog tretmana svih vidova svojine. Zaključujući ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, Republika Srbija nastoji da postigne sledeće ciljeve: obezbeđenje potpune zaštite svojih rezidenata od međunarodnog dvostrukog oporezivanja; stvaranje fiskalne i pravne sigurnosti potrebne za obavljanje međunarodnih poslovnih aktivnosti (obezbeđenje podrške privrednim subjektima, rezidentima Republike Srbije koji obavljaju delatnost u inostranstvu); privlačenje stranih investitora u Republiku Srbiju i obezbeđenje pozitivnog dejstva oslobođenja i olakšica predviđenih u domaćem poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, u cilju stimulisanja ulaganja i reinvestiranja stranog kapitala (stvaranja poverenja kod stranih investitora u pogledu pogodnosti i stabilnosti poreskih uslova za ulaganje u Republiku Srbiju); sprečavanje poreske diskriminacije na međunarodnom planu; obezbeđenje razmene informacija i unapređenje saradnje između poreske administracije Republike Srbije i administracije države s kojom je zaključen ugovor, što je uslov za efikasnu borbu protiv međunarodne evazije poreza. Značaj ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja U uslovima razvijene privrede i one koja to teži da postane, izuzetan značaj ima spoljnotrgovinska razmena. U takvom kontekstu, kao naročito značajna figurira mreža ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koja je na snazi u zemljama rezidentstva subjekata koji učestvuju u transakciji. Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja sve više dobija na značaju kako na globalnom planu, tako i u Republici Srbiji.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In