Uvod U svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga odredbom člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisano je da se ovim članom određuje poreski obveznik isključivo u svrhu primene tih pravila. Izmene PDV propisa u vezi sa mestom prometa usluga, koje se primenjuju od 1. aprila 2017. godine, izmenile su, između ostalog, i PDV tretman usluga prevoza dobara. U skladu sa tim pravilima, mesto prometa usluga prevoza dobara određuje se u zavisnosti od toga da li se usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik. Kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra/ju se: 1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti; 2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici Srbiji; 3) strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište. View Fullscreen 182 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Mesto prometa usluga prevoza sa aspekta poreza na dodatu vrednost 1. Uvod U svrhu primene pravila koja se odnose na odre- đivanje mesta prometa usluga odredbom člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisano je da se ovim članom određuje poreski obveznik isključivo u svrhu primene tih pravila. Izmene PDV propisa u vezi sa mestom prometa usluga, koje se primenjuju od 1. aprila 2017. godine, izmenile su, između ostalog, i PDV tretman usluga prevoza dobara. U skladu sa tim pravilima, mesto prometa usluga prevoza dobara određuje se u zavi- snosti od toga da li se usluga pruža poreskom ob- vezniku ili licu koje nije poreski obveznik. Kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra/ju se: 1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu ak- tivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatno- sti; 2) pravna lica, državni organi, organi terito- rijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedi- štem u Republici Srbiji; 3) strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In