Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine („Sl. glasnik RS” 69/2018 od 14. 9. 2018), prema kojoj je minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2019. godine utvrđena u iznosu od 155,30 dinara („neto”) po radnom času. Utvrđivanje minimalne zarade u 2019. godini Vlada je donela odluku o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu, međutim, Zakon o radu garantuje zaposlenom pravo na mi­ni­mal­nu za­ra­du za stan­dard­ni uči­nak i vre­me pro­ve­deno na ra­du. Naime, prema sta­vu 2. čla­na 111. Zakona o radu, mi­ni­mal­na za­rada se odre­đu­je na osno­vu: – mi­ni­mal­ne ce­ne ra­da, utvr­đe­ne u skla­du sa Za­ko­nom, – vre­me­na pro­ve­de­nog na ra­du i – po­re­za i do­pri­no­sa ko­ji se pla­ća­ju iz za­ra­de, a zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Kao što može da se vi­di, Za­kon o radu raz­li­ku­je mi­ni­mal­nu ce­nu ra­da i mini­mal­nu za­ra­du, pri če­mu: 1) mi­ni­mal­nu ce­nu ra­da usva­ja So­ci­jal­no-eko­nom­ski sa­vet, od­no­sno Vla­da, i ona se iskazu­je po ča­su ra­da u ne­to iz­no­su, a shodno za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi, ona je je­di­ni­ca za obra­čun mi­ni­mal­ne za­ra­de; 2) mi­ni­mal­na za­ra­da je za­ra­da ko­ja se do­bi­ja mno­že­njem ča­so­va ra­da u kon­kret­nom me­se­cu sa mi­ni­mal­nom ce­nom ra­da, uz do­da­va­nje pri­pa­da­ju­ćih po­re­za i do­pri­no­sa. Činjenica da je minimalna cena rada utvrđena po času rada znači da će ukupan mesečni iznos minimalne zarade varirati u zavisnosti od broja časova rada u svakom mesecu, pri čemu se broj časova rada izračunava mesečno, na osnovu broja kalendarskih dana, bez subota i nedelja, i množenjem radnih dana sa osam. Može se primetiti da je minimalna plata po času utvrđena u jedinstvenom neto iznosu od 155,30 dinara, što treba tumačiti tako da je minimalna zarada po času rada u iznosu za isplatu (neto) jednaka za sve zaposlene, bez obzira na stepen njihove stručne spreme, vrstu radnog mesta i poslove koje obavljaju. Pun mesečni iznos neto minimalne zarade (na primer: za 176 časova u mesecu: 155,30 din. x 176 č. = 27.332,80 dinara neto) pripada zaposlenom za puno radno vreme provedeno na radu i ostvareni standardni učinak (član 111. stav 1. Zakona o radu). Ako zaposleni u određenom mesecu nije ostvario pun fond časova rada (zasnovao je radni odnos ili mu je prestao radni odnos u tom mesecu), pripada mu minimalna zarada samo za ostvarene časove rada. Na primer, zaposleni je zasnovao radni odnos u toku
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In