Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године („Сл. гласник РС” 69/2018 од 14. 9. 2018), према којој је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2019. године утврђена у износу од 155,30 динара („нето”) по радном часу. Утврђивање минималне зараде у 2019. години Влада је донела одлуку о минималној цени рада за 2019. годину, међутим, Закон о раду гарантује запосленом право на ми­ни­мал­ну за­ра­ду за стан­дард­ни учи­нак и вре­ме про­ве­дено на ра­ду. Наиме, према ста­ву 2. чла­на 111. Закона о раду, ми­ни­мал­на за­рада се одре­ђу­је на осно­ву: – ми­ни­мал­не це­не ра­да, утвр­ђе­не у скла­ду са За­ко­ном, – вре­ме­на про­ве­де­ног на ра­ду и – по­ре­за и до­при­но­са ко­ји се пла­ћа­ју из за­ра­де, а запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду. Као што може да се ви­ди, За­кон о раду раз­ли­ку­је ми­ни­мал­ну це­ну ра­да и мини­мал­ну за­ра­ду, при че­му: 1) ми­ни­мал­ну це­ну ра­да усва­ја Со­ци­јал­но-еко­ном­ски са­вет, од­но­сно Вла­да, и она се исказу­је по ча­су ра­да у не­то из­но­су, а сходно за­кон­ској ре­гу­ла­ти­ви, она је је­ди­ни­ца за обра­чун ми­ни­мал­не за­ра­де; 2) ми­ни­мал­на за­ра­да је за­ра­да ко­ја се до­би­ја мно­же­њем ча­со­ва ра­да у кон­крет­ном ме­се­цу са ми­ни­мал­ном це­ном ра­да, уз до­да­ва­ње при­па­да­ју­ћих по­ре­за и до­при­но­са. Чињеница да је минимална цена рада утврђена по часу рада значи да ће укупан месечни износ минималне зараде варирати у зависности од броја часова рада у сваком месецу, при чему се број часова рада израчунава месечно, на основу броја календарских дана, без субота и недеља, и множењем радних дана са осам. Може се приметити да је минимална плата по часу утврђена у јединственом нето износу од 155,30 динара, што треба тумачити тако да је минимална зарада по часу рада у износу за исплату (нето) једнака за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In