Osnovna zakonska rešenja Prema istovetnim odredbama: – člana 21đ stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon o porezu) i – člana 45g stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), poslodavac – novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja: – poreza po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih, i – doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih, i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos (u taj broj se ne računa osnivač, odnosno preduzetnik). Da bi se priznale ove poreske beneficije, u stavu 2. člana 21đ Zakona o porezu i člana 45g Zakona o doprinosima, traži se: 1) da je osnivač, odnosno svaki od osnivača, ako ih je više, zasnovao radni odnos u novoosnovanom pravnom licu (i da po tom osnovu ostvaruje zaradu); 2) da svako od najviše devet novozaposlenih kod pravnog lica, odnosno preduzetnika: – bude prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i – da je u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleno ili – da je u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje. Važno je naglasiti da, po navedenim poreskim propisima od 1. oktobra 2018. godine, pravo na oslobođenje od poreza i doprinosa za novoosnovana pravna lica/preduzetnike i kod njih zaposlena nova lica poslodavac može da ostvari za: – zarade osnivača, – zarade novozaposlenih i – lične zarade preduzetnika, isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik, i čiji zbir pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik. I ovde su data praktično dva bitna uslova za korišćenje poreskih beneficija o kojima se govori. Visina i obračun poreskih olakšica Prema identičnim odredbama stava 1.


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In