Uvodne napomene Shodno odredbama člana 2. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS”, br. 79/2005 i 94/2017 – u daljem tekstu: Zakon): 1) državni službenik je lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz delokruga organa državne uprave, sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština ili s njima povezanih opštih pravnih, informatičkih, materijalno-finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova (dok državni službenici nisu narodni poslanici, predsednik Republike, sudije Ustavnog suda, članovi Vlade, sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i druga lica koja na funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada i lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera); 2) nameštenik je lice čije se radno mesto sastoji od pratećih pomoćno-tehničkih poslova u državnom organu. Prema članu 3. Zakona, poslodavac državnih službenika i nameštenika je   Republika Srbija, a prava i dužnosti poslodavca u ime Republike Srbije vrši rukovodilac državnog organa. Državni službenik i nameštenik imaju pravo na platu, naknade i druga primanja, a predmet interesovanja u narednom delu teksta biće primena nekih aspekata Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS”, br. 98/2007 – prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015 – u daljem tekstu: Uredba), kojom su uređeni uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina naknade troškova, kao i visina otpremnine. Članom 2. Uredbe definisane su naknade državnom službeniku i namešteniku kako sledi: 1) troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada; 2) troškovi službenog putovanja u zemlji; 3) troškovi službenog putovanja u inostranstvo; 4) troškovi selidbe u inostranstvo; 5) troškovi rada i boravka na terenu; 6) troškovi privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada. Službeno putovanje u zemlji, u smislu Uredbe, jeste putovanje na koje se državni službenik ili nameštenik upućuje da, po nalogu rukovodioca državnog organa, odnosno drugog ovlašćenog lica, izvrši službeni posao van mesta rada, pri čemu može da traje najduže 15 dana neprekidno. Ako potrebe službenog posla zahtevaju ili ako započeti službeni posao ne može da se prekine, službeno putovanje, uz saglasnost ovlašćenog lica, može da traje i duže od 15 dana, ali najviše 30 dana neprekidno. Primeri ocene kontrola prilikom izdavanja naloga zaposlenima za službeni put u zemlji U nastavku slede primeri testiranih kontrola kod subjekata revizije u 2017. godini. PRIMER BR. 1: TESTIRANJE


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In