Уводне напомене

Сходно одредбама члана 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005 и 94/2017 – у даљем тексту: Закон):

1) државни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова (док државни службеници нису народни посланици, председник Републике, судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и друга лица која на функцију бира Народна скупштина или поставља Влада и лица која према посебним прописима имају положај функционера);

2) намештеник је лице чије се радно место састоји од пратећих помоћно-техничких послова у државном органу.

Према члану 3. Закона, послодавац државних службеника и намештеника је   Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије врши руководилац државног органа. Државни службеник и намештеник имају право на плату, накнаде и друга примања, а предмет интересовања у наредном делу текста биће примена неких аспеката Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС”, бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015 – у даљем тексту: Уредба), којом су уређени услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине.

Чланом 2. Уредбе дефинисане су накнаде државном службенику и намештенику како следи:

1) трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада;

2) трошкови службеног путовања у земљи;

3) трошкови службеног путовања у иностранство;

4) трошкови селидбе у иностранство;

5) трошкови рада и боравка на терену;

6) трошкови привременог или трајног премештаја у друго место рада.

Службено путовање у земљи, у смислу Уредбе, јесте путовање на које се државни службеник или намештеник


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме