Уводне напомене Сходно одредбама члана 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005 и 94/2017 – у даљем тексту: Закон): 1) државни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова (док државни службеници нису народни посланици, председник Републике, судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и друга лица која на функцију бира Народна скупштина или поставља Влада и лица која према посебним прописима имају положај функционера); 2) намештеник је лице чије се радно место састоји од пратећих помоћно-техничких послова у државном органу. Према члану 3. Закона, послодавац државних службеника и намештеника је   Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије врши руководилац државног органа. Државни службеник и намештеник имају право на плату, накнаде и друга примања, а предмет интересовања у наредном делу текста биће примена неких аспеката Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС”, бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015 – у даљем тексту: Уредба), којом су уређени услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине. Чланом 2. Уредбе дефинисане су накнаде државном службенику и намештенику како следи: 1) трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада; 2) трошкови службеног путовања у земљи; 3) трошкови службеног путовања у иностранство; 4) трошкови селидбе у иностранство; 5) трошкови рада и боравка на терену; 6) трошкови привременог или трајног премештаја у друго место рада. Службено путовање у земљи,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In