Prema članu 118. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji. Kada se nalazi na službenom putu u zemlji, zaposleni ostvaruje pravo na: 1) dnevnicu za službeno putovanje, koja je namenjena za pokriće troškova ishrane i prevoza u mestu službenog putovanja; 2) naknadu troškova smeštaja na službenom putovanju; 3) naknadu prevoza na službenom putovanju. Kao što se vidi, troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu u kojem se vrši službeni posao naknađuju se preko dnevnice. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji pripada zaposlenom za vreme od časa polaska iz mesta upućivanja do časa povratka sa puta. Zakonom o radu nije regulisana visina dnevnice, pa poslodavci isplatu dnevnica regulišu: – u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom delatnosti kojoj pripadaju (ako takav ugovor postoji), ili – u skladu sa svojim opštim aktom, odnosno ugovorom o radu (ako ne postoji poseban kolektivni ugovor koji se na njih odnosi). Ako su poslodavci samostalni u ovoj regulativi, u praksi se dnevnica za službeni put u zemlji utvrđuje: 1) kao nominalni iznos (npr. 2.000 ili 3.000 dinara i sl.) za punu dnevnicu; 2) kao procenat od konkretne osnovice (na primer 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici ili kod poslodavca i sl.); 3) u visini stvarnih troškova službenog puta prema priloženim računima za ishranu i gradski prevoz. Poslodavac svojim aktom takođe može da utvrdi i slučajeve za koje isplaćuje umanjenu dnevnicu, i to na primer: 1) kada su na službenom putu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana – za 70%; 2) kada je obezbeđena samo ishrana – za 30%; 3) kada je obezbeđen polupansion (noćenje, doručak i ručak ili noćenje, doručak i večera) – za 50%. Navedeni i slični slučajevi moraju da se preciziraju aktom poslodavca jer je u pitanju materija koja zavisi isključivo od specifičnosti posla i stava poslodavca. U svemu ovome treba imati u vidu da: 1) trenutno (do 31. 1. 2019. godine), saglasno članu 18. stav 1. t. 2) Zakona o porezu na dohodak građana, ne plaća se porez na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.303,00 dinara; 2) na iznos dnevnice iznad neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 10% na osnovicu koja se dobija kada se neto iznos isplate iznad neoporezive podeli sa koeficijentom 0,9. U nastavku sledi više primera obračuna troškova dnevnice


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In