Prema članu 118. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji. Kada se nalazi na službenom putu u zemlji, zaposleni ostvaruje pravo na:

1) dnevnicu za službeno putovanje, koja je namenjena za pokriće troškova ishrane i prevoza u mestu službenog putovanja;

2) naknadu troškova smeštaja na službenom putovanju;

3) naknadu prevoza na službenom putovanju.

Kao što se vidi, troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu u kojem se vrši službeni posao naknađuju se preko dnevnice. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji pripada zaposlenom za vreme od časa polaska iz mesta upućivanja do časa povratka sa puta.

Zakonom o radu nije regulisana visina dnevnice, pa poslodavci isplatu dnevnica regulišu:

– u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom delatnosti kojoj pripadaju (ako takav ugovor postoji), ili

– u skladu sa svojim opštim aktom, odnosno ugovorom o radu (ako ne postoji poseban kolektivni ugovor koji se na njih odnosi).

Ako su poslodavci samostalni u ovoj regulativi, u praksi se dnevnica za službeni put u zemlji utvrđuje:

1) kao nominalni iznos (npr. 2.000 ili 3.000 dinara i sl.) za punu dnevnicu;

2) kao procenat od konkretne osnovice (na primer 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici ili kod poslodavca i sl.);

3) u visini stvarnih troškova službenog puta prema priloženim računima za ishranu i gradski prevoz.

Poslodavac svojim aktom takođe može da utvrdi i slučajeve za koje isplaćuje umanjenu dnevnicu, i to na primer:

1) kada su na službenom putu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana – za 70%;

2) kada je obezbeđena samo ishrana – za 30%;

3) kada je obezbeđen polupansion (noćenje, doručak i ručak ili noćenje, doručak i večera) – za 50%.

Navedeni i slični slučajevi moraju da se preciziraju aktom poslodavca jer je u pitanju materija koja zavisi isključivo od specifičnosti posla i stava poslodavca.

U svemu ovome


POŠTOVANI KORISNIČE,

DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE.

ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Ulogujte se
 Zapamti me