Prodaja dospelih nenaplativih potraživanja, proizašlih iz ugovora o prometu dobara i usluga u zemlji i inostranstvu, vrši se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78… i „Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja – u daljem tekstu: Zakon) kada se radi o prometu u zemlji, dok se za spoljnotrgovinski promet primenjuju odredbe Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 62/2006… i 139/2014). S druge strane, prodaja nedospelih potraživanja regulisana je Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), kojim je faktoring definisan kao finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Faktoringom mogu da se bave samo banke i faktoring društva. U cilju poboljšanja svoje likvidnosti, a usled nemogućnosti naplate dospelih potraživanja, mnoga društva se odlučuju da prodaju ova nenaplativa potraživanja uz diskont drugim zainteresovanim društvima. Društva koja vrše otkup dospelih potraživanja mogu time da se bave sporadično, od slučaja do slučaja, ili to može da im bude pretežna delatnost, što zavisi od same organizacije konkretnog društva. U praksi se uglavnom vrši otkup dospelih nenaplativih potraživanja od banaka (tzv. NPL – Non performing loans). Pravni aspekt kupoprodaje dospelih potraživanja po osnovu prometa u zemlji Zakonom je propisano da, ugovorom zaključenim sa trećim licem, poverilac može da prenese na to lice svoje potraživanje, izuzev onog čiji je prenos zabranjen zakonom ili koje je vezano za ličnost poverioca, ili koje se po svojoj prirodi protivi prenošenju na drugoga. Međutim, ugovor o ustupanju nema dejstvo prema dužniku ako su on i poverilac ugovorili da ovaj neće moći da prenese potraživanje na drugoga ili da neće moći da ga prenese bez dužnikovog pristanka. Dakle, ukoliko poverilac i dužnik nisu ugovorili da poverilac ne može da prenese svoje potraživanje na drugoga ili nisu ugovorili da je za taj prenos potreban pristanak dužnika, ugovor o ustupanju odnosno prodaji potraživanja zaključuju poverilac i kupac potraživanja (prijemnik). Ovaj ugovor zapravo ima karakteristike ugovora o cesiji. Pored potraživanja, ugovorom se sa starog na novog poverioca prenose i sva sporedna prava proistekla iz obezbeđenja potraživanja koje se prodaje odnosno prenosi, kao što su: hipoteka, zaloga, pravo prvenstva naplate, jemstva, pravo na kamatu, ugovorenu kaznu, penale i sl. Ustupilac potraživanja, odnosno stari poverilac može da preda kupcu potraživanja, odnosno prijemniku založenu stvar samo ako zalogodavac pristane na to, u suprotnom stvar ostaje kod ustupioca koji je čuva za račun


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In