Продаја доспелих ненаплативих потраживања, произашлих из уговора о промету добара и услуга у земљи и иностранству, врши се у складу са Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78… и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља – у даљем тексту: Закон) када се ради о промету у земљи, док се за спољнотрговински промет примењују одредбе Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006… и 139/2014).

С друге стране, продаја недоспелих потраживања регулисана је Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013), којим је факторинг дефинисан као финансијска услуга купопродаје постојећег недоспелог или будућег краткорочног новчаног потраживања, насталог по основу уговора о продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству. Факторингом могу да се баве само банке и факторинг друштва.

У циљу побољшања своје ликвидности, а услед немогућности наплате доспелих потраживања, многа друштва се одлучују да продају ова ненаплатива потраживања уз дисконт другим заинтересованим друштвима. Друштва која врше откуп доспелих потраживања могу тиме да се баве спорадично, од случаја до случаја, или то може да им буде претежна делатност, што зависи од саме организације конкретног друштва. У пракси се углавном врши откуп доспелих ненаплативих потраживања од банака (тзв. NPLNon performing loans).

Правни аспект купопродаје доспелих потраживања по основу промета у земљи

Законом је прописано да, уговором закљученим са трећим лицем, поверилац може да пренесе на то лице своје потраживање, изузев оног чији је пренос забрањен законом или које је везано за личност повериоца, или које се по својој природи противи преношењу на другога. Међутим, уговор о уступању нема дејство према дужнику ако су он и поверилац уговорили да овај неће моћи да пренесе потраживање на другога или да неће моћи да га пренесе без дужниковог пристанка.

Дакле, уколико поверилац и дужник нису уговорили да поверилац не може да пренесе своје потраживање на другога или нису уговорили да је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме