Prelaskom iz fiskalne 2013. u 2014. godinu, advokati su ozbiljno ugroženi promenama zakonskih propisa i pogrešnom primenom propisa od strane Poreske uprave Imajući u vidu da su u svim opštinama užeg i šireg područja Grada Beograda u velikoj meri advokatima dostavljena rešenja o akontacionom zaduženju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, neophodno je u ostavljenom roku od 15 dana od dana prijema rešenja podneti žalbe određenoj filijali Poreske uprave, pojedinačno za porez i za socijalne doprinose. Advokatska komora Beograda obrazovala je radnu grupu za rešavanje poreskih problema advokata, koja je, između ostalog, pripremila i distribuirala uputstvo i modele za izradu žalbe na predmetna rešenja. Modeli žalbi aktuelni su za sve advokate, imajući u vidu da su sve filijale Poreske uprave donele sva rešenja šablonski, na osnovu Upustva za kancelarijsku kontrolu i utvrđivanje poreza na paušalno utvrđen prihod od samostalne delatnosti.Napominjemo da neosnovano uvećanje polazne osnovice za opštine Vračar, Palilulu, Rakovicu, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd i Zemun iznosi 1.816 dinara. Nova poreska rešenja, kojima je uvećana poreska obaveza, za posledicu imaju obavezu da se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja uplati razlika plaćenih poreza i doprinosa za prva tri meseca u odnosu na zaduženja Poreske uprave, i da se za mesec april započne plaćanje po novim rešenjima, najkasnije do 15. maja 2014. godine. Ključne izmene u poreskom položaju advokata Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005 i 25/2013, u daljem tekstu: Uredba), kojom su utvrđeni uslovi, kriterijumi i elementi za utvrđivanje visine oporezivog paušalnog prihoda, advokati su bili razvrstani u šestu grupu, koja je imala procenat 85% od polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, dok je izmenama Uredbe koje su objavljene u „Sl. glasniku Republike Srbije”, br. 119/2013, a primenjuju se od 1. januara 2014. godine, ukinuta šesta grupa iz koje su advokati razvrstani u petu grupu i koja je od 1. januara 2014. godine povećana sa 105% procenta na 120% procenata. Time je polazna osnovica svih advokata od 1. januara 2014. godine povećana za neverovatnih 41,17%. Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, u skladu sa članom 4. st. 1. Uredbe, određuje se u odnosu na prosečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Stavom 2. istog člana
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In