Naknada troškova i solidarne pomoći pred- stavlja jedinstven naziv za veći broj isplata za zaposlene ili zaposlenima za članove njihovih porodica, od slučaja do slučaja, za konkretne na- mene utvrđene opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca. Ove isplate imaju svoju za- konsku osnovu isplate i oporezivanja u: 1) Zakonu o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017),2) Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu); 3) Pravilniku o ostvarivanju prava na poreska izu- zimanja za primanja po osnovu pomoći zbog unište- nja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita uče- nika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Sl. glasnik RS”, br. 31/2001 i 5/2005 – dalje: Pravilnik). View Fullscreen 100 ZARADE Mr Željko Albaneze Naknade troškova i solidarne pomoć zaposlenima i članovima njihovih porodica Uvod Naknada troškova i solidarne pomoći predstavlja jedinstven naziv za veći broj isplata zazaposlene ili zaposlenima za članove njihovih porodica, od slučaja do slučaja, za konkretne namene utvrđene opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca. Ove isplate imaju svoju zakonsku osnovu isplate i oporezivanja u: 1) Zakonu o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017), 2) Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu); 3) Pravilniku o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Sl. glasnik RS”, br. 31/2001 i 5/2005 – dalje: Pravilnik). U članku će biti obrađene sledeće kategorije isplata sa karakterom naknade troškova, odnosno solidarne pomoći: 1) pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice; 2) pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti; 3) pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled vanrednih događaja; 4) isplate po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći. U poslednjem delu članka biće obrađene i solidarne pomoći predviđene za zaposlene u javnom sektoru. Sve navedene naknade troškova i pomoći zaposlenima proističu iz odredaba Zakona o radu i nisu vezane za rad i rezultate rada, već za pojedine vanredne situacije u kojima se mogu naći zaposleni, kada im je potrebna dodatna socijalna zaštita. Zato ove isplate imaju i svoj karakterističan
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In