Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu jeste 15. maj 2020. godine. U ovom tekstu navedeni su najbitniji elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2019. godini ostvarila dohodak veći od 2.729.304 dinara. View Fullscreen 96 ZARADE Mr Željko Albaneze Osnovni elementi obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu jeste 15. maj 2020. godine. U ovom tekstunavedeni su najbitniji elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2019. godini ostvarila dohodak veći od 2.729.304 dinara. U majskom broju časopisa detaljno ćemo se baviti ovom temom, a biće obrađeni i konkretni primeri sa popunjavanjem poreske prijave po ovom osnovu. 1 Obve U pogledu utvrđivanja godišnjeg poreza postoje dve grupe poreskih obveznika. Prema članu 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon), godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to: 1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi; 2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritori- ji Republike. Rezident Republike je, prema odredbama člana 7. st. 2. i 3. Zakona, fizičko lice koje ispunjava jedan od sledećih uslova: POSLOVNI SAVETNIK ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI ● poslovnisavetnik.net 1) da na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, 2) da na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi sto osamdeset tri ili više dana u periodu od dvanaest meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Navedeni uslovi za sticanje statusa rezidenta Republike propisani su alternativno, što znači da je potrebno da bude ispunjen jedan od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In