Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 20/2007 … i 20/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu) prvi put su uvedene kategorije 330000 – Dobiti koje su rezultat promene vrednosti i 340000 – Druge promene u obimu. U nastavku će uslediti osvrt na praktičnu primenu pomenutih kategorija iz klase 300000 – Kapital, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija, budući da su neki korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja imali pitanja u vezi sa tim, odnosno u vezi sa prikazom poslovnih promena koje su rezultat promene vrednosti nefinansijske imovine  i drugih promena u obimu nefinansijske imovine. Kategorija 330000 – Dobiti koje su rezultat promene vrednosti U članu 13. Pravilnika o Kontnom okviru propisana je kategorija 330000 – Dobiti koje su rezultat promene vrednosti. Ova kategorija sadrži grupu konta 331000, koja ima identičan naziv kao i kategorija 330000. U okviru navedene grupe konta propisan je samo jedan sintetički konto, i to: 311100 – Dobiti koje su rezultat promene vrednosti. Shodno pomenutoj odredbi, ovaj konto sadrži analitička konta na kojima se knjiže dobiti koje su rezultat promene vrednosti stambenih zgrada i stanova, kao i promene vrednosti poslovnih zgrada i drugih objekata, opreme, kultivisane imovine, dragocenosti, prirodne imovine, nematerijalnih osnovnih sredstava i vrednosti zaliha. Ova odredba je nepotpuna zbog sledećeg: 1) U odredbi se definiše da se knjiženje promene vrednosti na pojedinoj vrsti nematerijalne imovine knjiži na analitičkim kontima, što je netačno budući da se knjiženje vrši na subanalitičkim, pa i subsubanalitičkim kontima. 2) U odredbi se ne definiše da li se knjiženje nastale promene vrednosti nematerijalne imovine sprovodi u toku godine, kada je promena usledila ili se to knjiženje vrši na kraju poslovne godine. Logično bi bilo da se ta promena vrednosti evidentira u trenutku nastanka poslovnog događaja, odnosno kada se obezbedi validna dokumentacija iz koje je ta promena vidljiva. 3) Nejasna je formulacija u nazivu konta grupe 331000, tj. šta se podrazumeva pod rečju „dobiti” koje su rezultat promene vrednosti nematerijalne imovine, kada se povećanje ili smanjenje takve dobiti ne reflektuje kroz Bilans prihoda i rashoda. 4) Odredba ne definiše slučajeve kada dolazi do promene vrednosti nefinansijske imovine kada se njena vrednost povećava ili smanjuje. Do povećanja vrednosti imovine dolazi kroz dodatno ulaganje (investiciono ulaganje), čime se produžava vek upotrebe sredstva. Do smanjenja vrednosti nefinansijske imovine može da dođe u slučaju kada je tržišna vrednost te imovine znatno


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In