Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 20/2007 … и 20/2018 – у даљем тексту: Правилник о Контном плану) први пут су уведене категорије 330000 – Добити које су резултат промене вредности и 340000 – Друге промене у обиму. У наставку ће уследити осврт на практичну примену поменутих категорија из класе 300000 – Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција, будући да су неки корисници буџетских средстава и корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања имали питања у вези са тим, односно у вези са приказом пословних промена које су резултат промене вредности нефинансијске имовине  и других промена у обиму нефинансијске имовине. Категорија 330000 – Добити које су резултат промене вредности У члану 13. Правилника о Контном оквиру прописана је категорија 330000 – Добити које су резултат промене вредности. Ова категорија садржи групу конта 331000, која има идентичан назив као и категорија 330000. У оквиру наведене групе конта прописан је само један синтетички конто, и то: 311100 – Добити које су резултат промене вредности. Сходно поменутој одредби, овај конто садржи аналитичка конта на којима се књиже добити које су резултат промене вредности стамбених зграда и станова, као и промене вредности пословних зграда и других објеката, опреме, култивисане имовине, драгоцености, природне имовине, нематеријалних основних средстава и вредности залиха. Ова одредба је непотпуна због следећег: 1) У одредби се дефинише да се књижење промене вредности на појединој врсти нематеријалне имовине књижи на аналитичким контима, што је нетачно будући да се књижење врши на субаналитичким, па и субсубаналитичким контима. 2) У одредби се не дефинише да ли се књижење настале промене вредности нематеријалне имовине спроводи у току године, када је промена уследила или се то књижење врши на крају пословне године. Логично би било да се та промена вредности евидентира у тренутку настанка пословног догађаја, односно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In