Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 29. juna 2020. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovarajućeg obrasca poreskog bilansa. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 145 POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na obrascu PDP za 2019. godinu Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajed- no sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste pore- skog obveznika, dostave najkasnije do 29. juna 2020. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovara- jućeg obrasca poreskog bilansa. 1. Uvod Obveznikom poreza na dobit, u skladu sa odred- bom člana 1. st. 3. Zakona o porezu na dobit prav- nih lica, smatra se i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je, u skladu sa Zakonom, osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim ak- tima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu – tzv. nedobitna organizacija. Nedobitnim organizacijama naročito se sma- traju: ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samoupra- ve; političke i sindikalne organizacije; komore; crkve i verske zajednice; udruženja; fondacije i zadužbine. Pored navedenog, obveznik poreza na dobit može da bude i pravno lice koje nema obavezu da vodi poslovne knjige u skladu sa propisima iz oblasti računovodstva, kao što je npr. stambena zgrada, koja ostvaruje prihode na tržištu (iznaj- ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 146 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZ NA DOBIT mljivanjem zajedničkih prostorija ili prostora za reklamu i sl.). Nezavisno od nepostojanja obave- ze vođenja poslovnih knjiga, stambena zgrada (ako je obveznik poreza na dobit) ima obavezu da vodi evidenciju o prihodima i sa njima povezanim ras- hodima (u slobodnoj formi) i da poresku osnovicu utvrdi u obrascu PBN 1. Oporezivu dobit i poresku obavezu za 2019. go- dinu nedobitne organizacije utvrđuju na osnovu sledećih propisa: ffZakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In