Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 29. juna 2020. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem, preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovarajućeg obrasca poreskog bilansa. View Fullscreen 138 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i PB 1 i podnošenje poreske prijave na obrascu PDP za 2019. godinu Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajed- no sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste pore- skog obveznika, dostave najkasnije do 29. juna 2020. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem, preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovara- jućeg obrasca poreskog bilansa. 1. Uvod Strana pravna lica mogu da, u cilju obavljanja delatnosti u Srbiji, osnuju privredno društvo (zavisno pravno lice) ili ogranak u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Razlozi zbog kojih se često opredeljuju za osnivanje ogranka ume- sto zavisnog pravnog lica jesu, između ostalog, i poreske prirode. U slučaju zavisnog preduzeća, strani osnivači oporezuju se dva puta – prvi put porezom na do- bit koju je ostvarilo zavisno preduzeće, a drugi put porezom na dividende prilikom isplate tako ostvarene dobiti osnivaču. U slučaju ogranka, do- bit ostvarena preko njega oporezuje se samo jednom – porezom na dobit ogranka, budući da transfer tako oporezovane dobiti centrali (stranom osnivaču) nije predmet oporezivanja porezom na dividende. Obveznici poreza na dobit, prema odredbama članova od 2. do 4. Zakona, jesu i: ffrezidenti Republike Srbije – pravna lica koja su osnovana ili imaju sedište stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike – za dobit ostvarenu na teritoriji Republike i druge države; ffnerezidenti Republike Srbije – pravna lica koja su osnovana i imaju sedište stvarne uprave na teritoriji druge države, a poslovanje obavlja- ju preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije (član 3. Zakona) – samo za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije. Nerezidentni obveznik koji delatnost na te- ritoriji Republike Srbije obavlja preko stalne poslovne jedinice koja se, saglasno međunarodnom ugovoru
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In