Uvod   Porez na dobit se u nedobitnim organizacijama utvrđuje na osnovu odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon). U skladu sa članom 1. Zakona obveznici poreza na dobit su i druga pravna lica koja nisu osnovana radi sticanja dobiti, već su osnovana u skladu sa zakonom radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitna organizacija). U skladu sa članom 2. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 i 40/2019 – dalje: Pravilnik o utvrđivanju i evidentiranju KJS), u korisnike javnih sredstava (dalje: KJS) utvrđene članom 8. st. 1. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019) svrstavaju se: direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; indirektni korisnici budžetskih sredstava u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u koje spadaju organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; drugi korisnici javnih sredstava čiji je osnivač Republika Srbija i u nadležnosti su direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije; ostali korisnici javnih sredstava u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 153 POREZ NA DOBIT mr Jovan Čanak Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN i poreske prijave na obrascu PDP za 2019. godinu 1. Uvod Porez na dobit se u nedobitnim organizacijama utvrđuje na osnovu odredbi Zakona o porezu na do- bit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon). U skladu sa članom 1. Za- kona obveznici poreza na dobit su i druga pravna lica koja nisu osnovana radi sticanja dobiti, već su osnovana u skladu sa zakonom radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim ak- tima, ako ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (ne- dobitna organizacija). U skladu sa članom 2. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 i 40/2019 – dalje: Pravil- nik o utvrđivanju i evidentiranju KJS), u korisni-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In