Članom 34. stav. 8  Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019)  predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacija, QR kod i dr.).

Zakon o trgovini je počeo da se primenjuje pre šest meseci, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se odnosi na deklaraciju, odnosno obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom. Za početak primene ove odredbe je ostavljen prelazni period od šest meseci kako bi proizvođači, odnosno trgovci mogli da se pripreme za ovu novinu.

Na koga se odnosi ova obaveza?

Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o:

  • nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvođač i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni i trgovci.

U skladu sa članom 12. Zakona o trgovini, trgovina na malo (maloprodaja) je prodaja robe i/ili pružanje usluga potrošačima radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva. Znači, sva pravna lica odnosno preduzetnici koji prodaju robu ili proizvode (uključujući i sopstvene proizvode) potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih potreba ili potreba domaćinstva, nisu izuzeti od obaveza koje su propisane članom 34. Zakona o trgovini.

Napominjemo da se ova obaveza ne odnosi na trgovinu na veliko.

Takođe proizvođač je dužan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak bar koda ili drugog mašinski čitljivog koda će snositi prodavac.

Podsećamo da u skladu sa Zakonom  o trgovini, ukoliko se bavite proizvodnjom ili uvozom proizvoda, dužni ste da robu označite deklaracijama. Odgovornost za snabdevenost robe deklaracijom imaju i trgovci robom.

Gde se postavlja oznaka?

Mišljenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-00455/2019-03 od 2. 12. 2019:

„Članom 34. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 52/19), propisano je da roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu, u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju.

Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina:

1) Na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);

2) Neposredno pored robe na mestu prodaje;

3) U katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U daljinskoj trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke iz stava 1. navedenog člana potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan. Svi podaci iz stava 1. ovog člana moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu. Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Imajući u vidu napred navedeno, dovoljno je da prodavac istakne na ambalaži mašinski čitljiv kod, u konkretnom slučaju na kutiji od obuće, a ne na samoj cipeli, koju stavlja u promet. Takođe, pravno lice koje vrši prodaju preko interneta nije u obavezi da učini dostupnim mašinski čitljiv kod na deklaraciji, koju ističe na internet stranici, shodno gore navedenom članu.“

Oznaku mogu napraviti i trgovci sami

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sve dodatne informacije u vezi sa bar-kodom i načinom kako se on dobija mogu se dobiti na linku: http://www.gs1yu.org/need-gs1-barcode.html

Sa druge strane, QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar-kod. Informacije kako se besplatno može kreirati sopstveni QR kod mogu se dobiti na linku: https://www.qr-code-generator.com. Neki od mnogih besplatnih sajtova za QR kod – Generatorom su http://qrcode.kaywa.com/ ili https://qrcode.in.rs/.

Ova novina će omogućiti i potrošačima da instaliraju aplikaciju na svom smart telefonu i da onda skeniraju bar kodove ili neku drugu mašinski čitljivu oznaku kao što je QR kod  i vide odakle je taj proizvod, da nađu osnovne podatke o tom proizvodu.

Ukoliko se na zalihama robe u maloprodaji nalaze i artikli koji nisu označeni mašinski čitljivom oznakom, preporučujemo da trgovac na malo sam obezbedi da ti artikli budu snabdeveni mašinski čitljivom oznakom. To se može realizovati na neki od načina koji se mogu pronaći na linkovima koje smo ranije naveli.

Kazne

U skladu sa članom 68. stav 1. tačka 9) Zakona o trgovini novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu bez deklaracije (član 34).

Kazniće se i fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Uz navedenu prekršajnu kaznu, pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude. Takođe, uz navedenu prekršajnu kaznu, odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Isto važi i za preduzetnika i fizičko lice, kome se uz navedenu prekršajnu može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.