U ovom tekstu biće prikazane posledice koje nastaju usled nepravilnog evidentiranja poslovnih promena u knjigovodstvenim evidencijama i kako iz toga proizlazi odgovornost odgovornih lica korisnika budžetskih sredstava. View Fullscreen Uvod Evidentiranje poslovnih promena vrši se na osnovu verodostojne i tačne dokumentacije o svim poslovnim promenama i događajima, koja mora da bude ispravna i kompletna, na osnovu čega nadle- žni organ donosi odluku o finansijskom izvešta- ju, kao i celokupnom poslovanju za jednu ili više godina. Evidentiranje poslovnih promena vrši se na osnovu računovodstvenih podataka. Računovodstveni podaci predstavljaju knjigovodstvene evidencije i izveštaje o svim promenama nakoje se odnose, pa te evidencije treba da obezbede tačnu, blagovremenu i objektivnu informaciju o stanju imovine, obavezama i rezultatu poslovanja kod subjekta koji je dužan da vodi poslovne knjige. Shodno tome, kako računovodstvo obezbeđuje informacije o poslovanju, zadatak računovodstva je da sakupi, klasifikuje i evidentira sve poslovne promene koje se odnose na prihode i rashode, imovinu, obaveze i imovinu budžetskih korisnika. U knjigovodstvu se evidentiraju samo poslovne promene koje su stvarno nastale i o čemu postoji validna (verodostojna) dokumentacija, a pisani dokaz da je nastala neka promena koja služi kao osnov za knjiženje jeste računovodstvena isprava. Računovodstvena isprava je javna isprava koja predstavlja pismeni dokaz o nastaloj poslovnoj promeni i drugom događaju. Korisnici budžetskih sredstava dužni su da vo- đenje poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast. BUDŽETSKI KORISNICI dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Nepravilnosti u evidentiranju poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava U ovom tekstu biće prikazane posledice koje nastaju usled nepravilnog evidentiranja poslovnih promena u knjigovodstvenim evidencijama i kako iz toga proizlazi odgovornost odgovornih lica korisnika budžetskih sredstava. Uredbom o budžetskom računovodstvu bliže se uređuje budžetsko računovodstvo i sistem glavne knjige trezora. Uloga budžetskog računovodstva je veoma značajna zato što se sve aktivnosti, transakcije i ostali događaji koji su vezani za budžetska sredstva evi- dentiraju u računovodstvenim evidencijama. Na osnovu podataka iz računovodstvenih evidencija sastavljaju se finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava. Takođe, prilikom kontrole svih budžetskih transakcija, ovi podaci služe kao dokaz za kontrolu ekonomičnosti i zakonitosti poslovanja. Odgovornost za budžetsko računovodstvo utvrđena je Zakonom o budžetskom sistemu. Direktni korisnik budžetskih sredstava odgovoran je za računovodstvo sopstvenih transakcija, a u okviru svojih ovlašćenja i za računovodstvo transakcija indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji spadaju u njegovu nadležnost, dok su indirektni korisnik budžetskih sredstava i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In