Uvod Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora – dalje: KJS) obavezni su da na dan 1. 1. 2020. godine u glavnoj knjizi otvore početno stanje. Početno stanje otvara se na osnovu podataka iz zaključnih salda na kontima imovine, obaveza i kapitala, iskazanih na 31. 12. 2019. godine u glavnoj knjizi i analitičkom prometnom bruto bilansu. View Fullscreen 132 BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Otvaranje početnog stanja za 2020. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem Uvod Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (going concern princip) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnihsredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora – dalje: KJS) obavezni su da na dan 1. 1. 2020. godine u glavnoj knjizi otvore početno stanje. Početno stanje otvara se na osnovu podataka iz zaključnih salda na kontima imovine, obaveza i kapitala, iskazanih na 31. 12. 2019. godine u glavnoj knjizi i analitičkom prometnom bruto bilansu. Podsećamo na to da su nakon zatvaranja subanalitičkih konta u računovodstvenim evidencijama na kraju 2019. godine (obrazac 1: Bilans stanja) ostala stanja konta sledećih klasa: f 000000 – Nefinansijska imovina; f 100000 – Finansijska imovina; f 200000 – Obaveze i f 300000 – Izvori kapitala, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija. Napominjemo da nema otvaranja početnog sta- nja na kontima uspešnosti, tj. kontima koja su u funkciji utvrđivanja rezultata poslovanja (konta klase 400000, 500000, 700000 i 800000) jer se ista zatvaraju na kraju poslovne (budžetske) godine POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net radi utvrđivanja rezultata poslovanja, pa je njihov saldo na kraju godine nula. Važno je podsetiti da se u AKTIVI početnog bilansa stanja nalaze dugovna salda konta nefinansijske imovine (klasa 000000) i konta finansijske imovine (klasa 100000). S druge strane, u PASIVI početnog bilansa stanja nalaze se potražna salda konta obaveza (klasa 200000) i konta kapitala, utvrđivanja rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija (klasa 300000). Ukupan iznos konta aktive treba uvek da je jednak ukupnom iznosu konta pasive. Drugim rečima, mora da postoji bilansna ravnoteža između konta aktive i konta pasive. Ako bi se pojavila neka neravnoteža između tih konta,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In