Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/ 2003 i 12/2006) propisano je da se poslovne knjige zaključuju posle sprovedenih evidencija svih ekonomskih transakcija i obračuna na kraju budžetske godine, odnosno u toku budžetske godine u slučaju statusnih promena, prestanka poslovanja i drugim slučajevima. Usklađivanje evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom vrši se pre popisa imovine i obaveza i pre pripreme finansijskih izveštaja. View Fullscreen 186 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Nepravilnosti u vršenju popisa kod KJS utvrđene u postupku inspekcijske kontrole Uvod Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/ 2003 i 12/2006) propisano je da se poslovne knjige zaključuju posle sprove- denih evidencija svih ekonomskih transakcija i obračuna na kraju budžetske godine, odnosno u toku budžetske godine u slučaju statusnih prome- na, prestanka poslovanja i drugim slučajevima. Usklađivanje evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom vrši se pre popisa imovine i obaveza i pre pripreme finansijskih izveštaja. Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knji- govodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. gla- snik RS”, br. 33/2015 i 10/2018 – dalje: Pravilnik) uređuju se način i rokovi vršenja popisa imo- vine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanje knjigovodstve- nog sa stvarnim stanjem. Izuzetak predstavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Repu- blike Srbije u inostranstvu koja su u sastavu mi- nistarstva nadležnog za spoljne poslove, kao i organizacione jedinice i ustanove ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije. Način i rokovi vršenja popisa i usklađiva- nja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđuju se u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u dr- žavnoj svojini („Sl. glasnik RS”, broj 27/96) i propisom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim sta- njem koji propisuje ministar nadležan za poslo- ve finansija i ekonomije. Popis imovine i obaveza može biti redovan i vanredan. Redovan popis imovine i obaveza vrši se na kraju poslovne godine, sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se vrši popis. U toku poslovne godine vanredan popis imovine i obaveza vrši se u slučaju primopredaje dužno- sti lica koje je ovlašćeno da upravlja materijal- nim i novčanim sredstvima, tj. računopolagača, prilikom nastanka statusne promene, prilikom pribavljanja sredstava i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In