Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju. Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o RINO u komercijalnim transakcijama objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 78/2019, a stupio je na snagu 9. 11. 2019. godine. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 191 BUDŽETSKI KORISNICI dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona o RINO u komercijalnim transakcijama Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju. Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o RINO u komercijalnim transakcijama objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 78/2019, a stupio je na snagu 9. 11. 2019. godine. Uvod Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17 – dalje: Zakon) uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sek- tora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sek- tora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Komercijalne transakcije su, u smislu ovog zakona, ugovorene transakcije između subjekata javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koje se odnose na isporuku doba- ra, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge. U cilju sprovođenja nadzora Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o ne- izmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor. Bu- džetska inspekcija ima pristup svim podacima Centralnog registra faktura koji su potreb- ni za sprovođenje nadzora, kao i za obavljanje ostalih zakonom utvrđenih funkcija inspek- cijske kontrole. Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije Zakonom je propisano da ministar nadležan za poslove finansija posebnim aktima bliže uređuje način i postupak vršenja nadzora, kao i način i postupak preuzimanja podataka od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju. Na osnovu ove odredbe Zakona ministar je doneo Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovo-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In