Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. View Fullscreen 178 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Popis imovine i obaveza za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih viškova i manjkova Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Uvod Posao u vezi sa popisom imovine i obaveza za pomenuta pravna lica uređen je Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Repu- blike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 33/2015 i 101/2018 – dalje: Pravilnik o popisu). Važno je napomenuti da su izvršene dopune Pravilnika o popisu koje nisu bile obuhvaćene komentarom na popis imovine i obaveza za 2018. godinu, jer je tekst o popisu otišao u štampu pre objave pomenute dopune. Ukratko, to su bile do- pune Pravilnika o popisu koje nisu imale nika- kvog negativnog odraza na komentar svega onog što se odnosilo na popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava za 2018. godinu ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 179 BUDŽETSKI KORISNICI U članu 6a Pravilnika o popisu propisano je da ministar finansija i ministar za privredu imaju obavezu da posebnim aktom obrazuju komi- siju za popis finansijske imovine u vlasništvu Republike Srbije. U tački 7. člana 10. Pravilnika o popisu pro- pisano je da rad popisne komisije obuhvata popis finansijske imovine, osim finansijske imovine iz člana 10a ovog pravilnika. Novim članom 10a propisano je da rad popi- sne komisije iz člana 6a ovog pravilnika obu- hvata: 1. popis hartija od vrednosti u vlasništvu Republike Srbije koje se vode u Centralnom re- gistru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), kao i učešće Republike Srbije u kapitalu privrednih društava, banaka i dru- gih oblika organizovanja, koje se vode u Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija), koji se vrši na osnovu izvoda dobijenih od strane CR- HOV-a i Agencije sa stanjem tih sredstava na dan 31. decembra godine za koju se vrši popis; 2. sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu finansijske imovine u vlasništvu Republike Srbije. U član 12. dodat je novi stav 5, kojim je propi- sano da izveštaj o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In