Pre početka izvođenja radova na nekom objektu neophodno je pribaviti svu neophodnu dokumentaciju za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju. Obaveza investitora je da, pre dobijanja potrebnih dozvola za gradnju, izradi i dostavi tehničku dokumentaciju za izgradnju objekta. Iz tog razloga najčešće se angažuju biroi ili preduzeća čija je delatnost pružanje arhitektonskih usluga. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 137 BUDŽETSKI KORISNICI Pre početka izvođenja radova na nekom objektu neophodno je pribaviti svu neophodnu dokumentaciju za dobijanje potrebnih dozvo- la za izgradnju. Obaveza investitora je da, pre dobijanja potrebnih dozvola za gradnju, izradi i dostavi tehničku dokumentaciju za izgradnju objekta. Iz tog razloga najčešće se angažuju bi- roi ili preduzeća čija je delatnost pružanje arhitektonskih usluga. Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Nepravilnosti vezane za javne nabavke arhitektonskih usluga i usluga projektnog planiranja Ovde je potrebno podsetiti na to da se Zako- nom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispr., 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakoni) uređuju uslovi i način ure- đenja prostora, uređivanje i korišćenje građe- vinskog zemljišta i izgradnja objekata, zatim vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 138 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI zemljišta i izgradnju objekata. Ovim zakonom propisana je obaveza da se, između ostalog, do- nesu i: XXGeneralni projekat, koji sadrži naročito podatke o: „makrolokaciji objekta, „opštoj dispoziciji objekta, „tehničko- tehnološkoj koncepciji objekta, „načinu obezbeđenja infrastrukture, „mogućim varijantama prostornih i tehničkih rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor, „prirodnim uslovima, „proceni uticaja na životnu sredinu, „inženjersko geološkim- geotehničkim karak- teristikama terena sa aspekta utvrđivanja ge- neralne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta, „istražnim radovima za izradu idejnog projek- ta, „zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara, ali i funkcionalnosti i racionalnosti rešenja. XXIdejno rešenje, koje predstavlja prikaz pla- nirane koncepcije objekta koji se izrađuje za po- trebe pribavljanja lokacijskih uslova, a može biti i deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokaci- je u skladu sa propisom kojim se bliže uređu- je sadržina tehničke dokumentacije. Idejnim rešenjem obavezno se prikazuju samo podaci neophodni za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno podaci neophodni za utvrđivanje uskla- đenosti sa planskim dokumentom, bez razrade tehničkih rešenja. XXProjekat za građevinsku dozvolu, koji se iz- rađuje za potrebe pribavljanja rešenja o gra- đevinskoj dozvoli u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In