Na osnovu prikupljenih podataka od računovođa i knjigovodstvenih agencija istražili smo šta su sve kontrolisali poreski inspektori u vezi sa potrošnjom goriva, ulja, rezervnih delova i guma   Privredna društva, preduzetnici, udruženja građana, javna preduzeća, banke i ostala pravna lica, kao i svi korisnici budžetskih sredstava, koji u Republici Srbiji koriste službena vozila u službene i privatne svrhe treba da imaju evidenciju o vozilima. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ne reguliše posebno ovo pitanje, a nisu donete ni posebne uredbe koje uređuju ovu oblast. Postoji Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i o evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl. glasnik RSˮ, br. 29/96, u daljem tekstu: Pravilnik o evidenciji putnih naloga) u kojem su propisane evidencije koje treba da vode pravna lica.   Prepušteno je pravnim licima da na osnovu pomenutog Pravilnika donesu svoj Pravilnik o voznom parku koji sadrži i normative za gorivo, ulja, rezervne delove i gume. Odgovorno lice u pravnom licu zainteresovano je da se potrošnja goriva kreće u granicama normativa koji je propisan opštim aktom. Usvojenim Pravilnikom pravno lice će poreskim organima dokazati opradanost utrošenih količina goriva, ulja, rezervnih delova i guma. Sa poreskog aspekta, troškovi koji su knjiženi u knjigovodstvu, a nisu dokumentovani, kao i troškovi koji su dokumentovani, a nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ne priznaju se u poreskom bilansu. Za državu je posebno važno da se nastali troškovi u poslovanju svih pravnih lica odnose samo na obavljanje poslovne delatnosti. Postoje troškovi za koje je primljen račun dobavljača koji je plaćen i evidentiran u knjigovodstvu, a da stvarna usluga ili preuzeta roba nije korišćena za potrebe pravnog lica. Sa ovim problemom suočavaju se poreski, kao i budžetski inspektori.   Tema ovog članka su troškovi koji se odnose na utrošak goriva, ulja, rezervnih delova i guma.     Evidencija vozila Pravno lice koje ima jedno ili više vozila za svako vozilo treba da vodi evidenciju: – obavljenih tehničkih pregleda (redovnih i vanrednih); – obavljenih redovnih servisa po preporuci proizvođača; – otklonjenih kvarova na vozilima; – izveštaja o potrošnji goriva i pređenoj kilometraži; – o utrošku ulja, rezervnih delova i guma po vozilima.   Na osnovu ove evidencije moguće je vršiti analize u vezi sa troškovima voznog parka koji su vezani za usvojene normative, a u svrhu pružanja dokaza poreskim inspektorima o nastalim stvarnim troškovima koji se kreću u okviru normativa.   Putni nalozi za vožnju Pravilnikom o evidenciji putnih naloga
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In