Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu. Propisani su i uslovi koje treba da ispuni nedobitna organizacija da bi bila oslobođena poreza na dobit. Smatra se da nedobitna organizacija ostvaruje prihode ukoliko ostvaruje prihode od prodaje na tržištu ili vrši usluge uz naknadu, a tako ostvareni prihodi nad rashodima su iznad 400.000,00 dinara   Porez na dobit kod nedobitnih organizacija utvrđuje se na osnovu odredaba Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RSˮ, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15, u daljem tekstu: Zakon).   U skladu sa članom 1. Zakona obveznici poreza na dobit su: – privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti; – zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu, i – drugo pravno lice koje nije osnovano radi sticanja dobiti, već je osnovano u skladu sa zakonom radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitna organizacija).     Nedobitne organizacije koje su obveznici poreza na dobit Najnovijim izmenama Zakona precizirano je da se nedobitnim organizacijama naročito smatraju: – ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; – politička organizacija; – sindikalna organizacija; – komora, – crkva i verska zajednica, udruženje, fondacija i zadužbina.   U skladu sa članom 2. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RSˮ, br. 113/13 i 8/14, u daljem tekstu: Pravilnik o utvrđivanju i evidentiranju KJS), korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) koji pripadaju javnom sektoru su oni koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, odnosno trezora lokalne vlasti i ostali KJS koji pripadaju javnom sektoru, a koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, odnosno trezora lokalne vlasti.   KJS koji pripadaju javnom sektoru i uključeni su u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, odnosno trezora lokalne vlasti, smatraju se: – direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno trezora lokalne vlasti; – korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje koji pripadaju javnom sektoru i uključeni su u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, i to: 1) Republički
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In