Опорезивање прихода од самосталне делатности уређено је Законом о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ). Наиме, у складу са одредбама члана 31. ЗПДГ-а, приходом од самосталне делатности сматра се приход остварен од привредних делатности, укључујући и делатност пољопривреде и шумарства, пружањем професионалних и других интелектуалних услуга, као и приход од других делатности уколико се на наведени приход, у складу са одредбама ЗПДГ-а, порез не плаћа по другом основу. Врсте пореских обвезника У складу са чланом 32. ЗПДГ-а, постоје четири категорије обвезника пореза на приход од самосталне делатности: 1) Предузетник је физичко лице које је уписано у регистар код надлежног органа, односно организације, а порез на приход од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит. Важно је навести да се под „уписом у регистар надлежног органа” мисли пре свега на упис у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), али и на упис у поједине струковне организације, попут адвокатске коморе. У ову категорију спадају пре свега лица која су као предузетници регистрована у АПР, али и адвокати, лекари и стоматолози, под условом да порез на приход од самосталне делатности плаћају на опорезиву добит. 2) Предузетник-паушалац је физичко лице које је уписано у регистар код надлежног органа, односно организације, а порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход. 3) Предузетник-пољопривредник је обвезник пореза на приход од самосталне делатности по основу прихода од пољопривреде и шумарства – физичко лице које је носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује та област, које води пословне књиге у складу са овим законом и порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит. 4) Предузетник – друго лице је физичко лице које је обвезник ПДВ-а, као и свако друго физичко лице које обавља делатност, независно од тога да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In