Novi neoporezivi iznos za sve isplate sa karakterom zarade iznosi 15.300 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2019. godine. Naglašavamo da se ovaj neoporeziv iznos primenjuje od 1. februara, dakle ne od isplate zarada za mesec januar ili februar itd., već kalendarski od 1. februara, na sve isplate zarada od tog datuma, bez obzira na mesec na koji se te isplate odnose.   U nastavku teksta daćemo primere obračuna zarada i korišćenja poreskog umanjenja od 15.300 dinara, koji se primenjuju od 1. februara 2019. godine. View Fullscreen   FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 153 ZARADE Uvod Saglasno članu 15a st. 2. i 3. Zakona o pore- zu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon o po- rezu), osnovicu poreza na zarade čini zarada iz člana 13. st. 1. i 3, čl. od 14. do 14b i člana 15b ovog zakona, umanjena za iznos od 15.300 dina- ra mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom. Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje od 15.300 dinara srazmer- no je radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme. Radi konkretne primene neoporezivog izno- sa zarade u praksi propisan je Pravilnik o nači- nu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice („Sl. glasnik RS”, br. 115/2013 – u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se uređuju način i postupak obračunavanja poreza na zarade saglasno Zakonu o porezu, kao i dostavljanje podataka Poreskoj upravi o obra- čunatom porezu. Isplate sa karakterom zarade na koje se primenjuje umanjenje poreske osnovice Prema članu 15a Zakona o porezu, osnovicu po- reza na zarade, koja se umanjuje za 15.300 dinara, čini isplaćena odnosno ostvarena zarada iz čl. od 13. do 14b i člana 15b ovog zakona, pri čemu su to sledeće zarade: 1) Zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog (shod- no odredbama Zakona o radu), i to: ● zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (koja se sastoji od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade); ● zarada po osnovu doprinosa zaposlenog po- slovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.); ● druga primanja po osnovu radnog odnosa, koja imaju karakter zarade u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu (npr. topli obrok, regres, nak- nada za odvojeni život, terenski dodata), osim primanja iz člana
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In