Нови неопорезиви износ за све исплате са карактером зараде износи 15.300 динара, а примењује се од 1. фебруара 2019. године. Наглашавамо да се овај неопорезив износ примењује од 1. фебруара, дакле не од исплате зарада за месец јануар или фебруар итд., већ календарски од 1. фебруара, на све исплате зарада од тог датума, без обзира на месец на који се те исплате односе.   У наставку текста даћемо примере обрачуна зарада и коришћења пореског умањења од 15.300 динара, који се примењују од 1. фебруара 2019. године. Увод Сагласно члану 15а ст. 2. и 3. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 95/2018 – у даљем тексту: Закон о порезу), основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3, чл. од 14. до 14б и члана 15б овог закона, умањена за износ од 15.300 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом. За лице које ради са непуним радним временом, умањење од 15.300 динара сразмерно је радном времену тог лица у односу на пуно радно време. Ради конкретне примене неопорезивог износа зараде у пракси прописан је Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице („Сл. гласник РС”, бр. 115/2013 – у даљем тексту: Правилник), којим се уређују начин и поступак обрачунавања пореза на зараде сагласно Закону о порезу, као и достављање података Пореској управи о обрачунатом порезу. Исплате са карактером зараде на које се примењује умањење пореске основице Према члану 15а Закона о порезу, основицу пореза на зараде, која се умањује за 15.300 динара, чини исплаћена односно остварена зарада из чл. од 13. до 14б и члана 15б овог закона, при чему су то следеће зараде: 1) Зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In