Како је писано у претходном броју „Пословног саветника”, примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) одложена је за 2020. годину, што значи да плате запослених у јавном сектору у 2019. години настављају да се обрачунавају и исплаћују по до сада важећим прописима. Према одредбама тих прописа, плате запослених у јавном сектору утврђују се на основу: 1) основице за обрачун плата, 2) коефицијента за радно место/посао, 3) додатака на плату, 4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање. Основна плата у јавном сектору одређује се множењем коефицијента и основице за обрачун плате. У овом чланку дати су подаци о ова два елемента приликом обрачуна плата у појединим деловима јавног сектора. Државни службеници и намештеници На утврђивање основне плате државних службеника и намештеника примењују се: 1) Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 44/2008 – пречишћен текст и 2/2012), којом су утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у министарствима, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, органима за прекршаје, као и у службама председника Републике, Народне скупштине Републике Србије, Владе Републике Србије и Уставног суда; 2) Закон о платама државних службеника и намештеника (,,Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 63/2006 – исправка, 115/2006 – исправка, 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014 – у даљем тексту: Закон о платама). Закон о платама је у чл. 8. и 41. прописао да се основице за плате државних службеника и намештеника утврђују за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије. Конкретно, чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018) за поједине категорије државних службеника и намештеника утврђене су основице за обрачун


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In