Kako je pisano u prethodnom broju „Poslovnog savetnika”, primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) odložena je za 2020. godinu, što znači da plate zaposlenih u javnom sektoru u 2019. godini nastavljaju da se obračunavaju i isplaćuju po do sada važećim propisima. Prema odredbama tih propisa, plate zaposlenih u javnom sektoru utvrđuju se na osnovu: 1) osnovice za obračun plata, 2) koeficijenta za radno mesto/posao, 3) dodataka na platu, 4) obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Osnovna plata u javnom sektoru određuje se množenjem koeficijenta i osnovice za obračun plate. U ovom članku dati su podaci o ova dva elementa prilikom obračuna plata u pojedinim delovima javnog sektora. View Fullscreen FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 163 ZARADE Državni službenici i nameštenici Na utvrđivanje osnovne plate državnih slu- žbenika i nameštenika primenjuju se: 1) Uredba o koeficijentima za obračun i ispla- tu plata imenovanih i postavljenih lica i zapo- slenih u državnim organima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2008 – prečišćen tekst i 2/2012), kojom su utvrđeni koeficijenti za obračun i isplatu pla- ta imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekr- šaje, kao i u službama predsednika Republike, Narodne skupštine Republike Srbije, Vlade Re- publike Srbije i Ustavnog suda; 2) Zakon o platama državnih službenika i name- štenika (,,Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 63/2006 – ispravka, 115/2006 – ispravka, 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014 – u daljem tekstu: Zakon o pla- tama). Zakon o platama je u čl. 8. i 41. propisao da se osnovice za plate državnih službenika i nameštenika utvrđuju za svaku budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije. Konkret- no, članom 9. Zakona o budžetu Republike Srbi- je za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018) za pojedine kategorije državnih službenika i nameštenika utvrđene su osnovice za obračun i isplatu plata u 2019. godini, koje prikazuje ta- bela 1. Sve navedene osnovice primenjuju se na obračun plata od plate za januar 2019. godine. Jedinice lokalne samouprave Plate imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u jedinicama lokalne samouprave u 2019. go- dini nastaviće da se obračunavaju prema odred- bama: 1) Zakona o platama u državnim organima i jav- nim službama („Sl. glasnik RS”, br. 35/2011… i 21/2016 – dr. zakon (u daljem tekstu: Zakon o pla- tama) i 2) Uredbe o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In