Uvod   Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem tekstu: Uredba), kojom se bliže uređuju: 1) uslovi za ostvarivanje prava, iznos i način obračuna i isplate naknada za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje, i 2) iznos i način isplate naknada putnih i drugih troškova u vezi sa vršenjem vojne obaveze, odnosno obuke za odbranu zemlje. Uredba je stupila na snagu 5. 1. 2019. godine, sa kojim danom je prestala da važi Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 16/2013). View Fullscreen 168 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Uvod Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o iz- nosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem tekstu: Uredba), kojom se bliže uređuju: 1) uslovi za ostvarivanje prava, iznos i način obračuna i isplate naknada za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje, i 2) iznos i način isplate naknada putnih i drugih troškova u vezi sa vršenjem vojne obaveze, od- nosno obuke za odbranu zemlje. Uredba je stupila na snagu 5. 1. 2019. godine, sa kojim danom je prestala da važi Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obave- ze („Sl. glasnik RS”, br. 16/2013). Isplata naknade zarade, odnosno nov- čane naknade Isplata naknade zarade zaposlenom U smislu Uredbe, naknadom za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje smatra se naknada zarade ili novčana naknada. Prema članu 5. Uredbe, licu u rezervnom sa- stavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, odno- sno obuke, za vreme vršenja te obaveze pripada: 1) naknada zarade u visini njegove prosečne za- rade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu; 2) ako je to lice u radnom odnosu manje od 12 me- seci pre pozivanja u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke, pripada mu naknada zarade u visini njegove prosečne meseč- ne zarade za vreme za koje je u radnom odnosu. Mr Željko Albaneze Isplate zaposlenima i preduzetnicima za vreme vršenja vojne obaveze u rezervnom sastavu Znači, ako zaposleni odsustvuje sa posla u martu mesecu zbog vršenja službe u rezerv- nom sastavu, odnosno obuke, pripada mu nak- nada
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.