Увод   Влада Републике Србије донела је Уредбу о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе („Сл. гласник РС”, бр. 104/2018 – у даљем тексту: Уредба), којом се ближе уређују: 1) услови за остваривање права, износ и начин обрачуна и исплате накнада за вршење службе у резервном саставу, односно обуке за одбрану земље, и 2) износ и начин исплате накнада путних и других трошкова у вези са вршењем војне обавезе, односно обуке за одбрану земље. Уредба је ступила на снагу 5. 1. 2019. године, са којим даном је престала да важи Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе („Сл. гласник РС”, бр. 16/2013). Исплата накнаде зараде, односно новчане накнаде Исплата накнаде зараде запосленом У смислу Уредбе, накнадом за вршење службе у резервном саставу, односно обуке за одбрану земље сматра се накнада зараде или новчана накнада. Према члану 5. Уредбе, лицу у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је у вези са вршењем службе у резервном саставу, односно обуке, за време вршења те обавезе припада: 1) накнада зараде у висини његове просечне зараде у претходних 12 месеци пре позивања, у складу са општим актом или уговором о раду; 2) ако је то лице у радном односу мање од 12 месеци пре позивања у вези са вршењем службе у резервном саставу, односно обуке, припада му накнада зараде у висини његове просечне месечне зараде за време за које је у радном односу. Значи, ако запослени одсуствује са посла у марту месецу због вршења службе у резервном саставу, односно обуке, припада му накнада зараде: 1) ако има претходни стаж у радном односу код послодавца (или два послодавца) најмање 12 месеци, утврђује му се просечна месечна зарада за период март 2018. године – фебруар 2019. године на бази исплаћених зарада и часова ефективног рада;  2) ако


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In