Uvod   Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem tekstu: Uredba), kojom se bliže uređuju: 1) uslovi za ostvarivanje prava, iznos i način obračuna i isplate naknada za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje, i 2) iznos i način isplate naknada putnih i drugih troškova u vezi sa vršenjem vojne obaveze, odnosno obuke za odbranu zemlje. Uredba je stupila na snagu 5. 1. 2019. godine, sa kojim danom je prestala da važi Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 16/2013). Isplata naknade zarade, odnosno novčane naknade Isplata naknade zarade zaposlenom U smislu Uredbe, naknadom za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje smatra se naknada zarade ili novčana naknada. Prema članu 5. Uredbe, licu u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke, za vreme vršenja te obaveze pripada: 1) naknada zarade u visini njegove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu; 2) ako je to lice u radnom odnosu manje od 12 meseci pre pozivanja u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke, pripada mu naknada zarade u visini njegove prosečne mesečne zarade za vreme za koje je u radnom odnosu. Znači, ako zaposleni odsustvuje sa posla u martu mesecu zbog vršenja službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke, pripada mu naknada zarade: 1) ako ima prethodni staž u radnom odnosu kod poslodavca (ili dva poslodavca) najmanje 12 meseci, utvrđuje mu se prosečna mesečna zarada za period mart 2018. godine – februar 2019. godine na bazi isplaćenih zarada i časova efektivnog rada;  2) ako ima prethodni staž u radnom odnosu kod poslodavca (ili dva poslodavca) od 8 meseci, utvrđuje mu se prosečna mesečna zarada za taj period, dakle za period jul 2018. godine – februar 2019. godine na bazi isplaćenih zarada i časova efektivnog rada.     Ovu naknadu zarade licu u rezervnom sastavu isplaćuje njegov poslodavac, koji zatim podnosi komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije, odnosno vojnoj jedinici i vojnoj ustanovi Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: komanda, jedinica i ustanova) u kojoj je lice vršilo službu u rezervnom sastavu, odnosno obuku zahtev za refundaciju isplaćene naknade zarade i plaćenih doprinosa na teret poslodavca.


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In