На основу члана 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон о порезу) Влада je објавила УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ НЕОПОРЕЗИВЕ ИЗНОСЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА из члана 9. став 1. т. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. т. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. т. 1) и члана 85. став 1. т. 11) Закона о порезу, годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години.

Такође, на основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон о доприносима) Влада је објавила УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима, годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години.

Усклађени износи наведених примања објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 7/2018, а примењују се од 1. фебруара 2018. године.

У наставку текста уследиће представљање ових примања и њихових нових неопорезованих износа, уз напомену да је стопа раста цена на мало у 2017. години износила 3,0%, као и да су за тај проценат повећани износи раније важећих пореских ослобађања.

Изузимање из дохотка за опорезивање према члану 9. Закона о порезу

Чланом 9. Закона о порезу предвиђен је већи број примања на која се не плаћа порез на доходак грађана. Одлуком Владе утврђене су нове неопорезиве границе за следећа примања из овог члана Закона о порезу:

Чл. 9. Врста исплате Неопорезовано од 1. фебруара 2018. Неопорезовано до 31. јануара 2018.