Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu) Vlada je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. t. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. t. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini. Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon o doprinosima) Vlada je objavila usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini. View Fullscreen 22 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Mr Željko Albaneze Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara 2020. godine Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na do- hodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu) Vlada je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. t. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. t. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu, sa godi- šnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini. Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon o doprino- sima) Vlada je objavila usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima, sa godi- šnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini. FUsklađeni iznosi navedenih primanja objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 5/2020, a primenjuju se od 1. februara 2020. godine. U nastavku će biti predstavljena ova primanja i njihovi novi neoporezovani iznosi, uz napome- nu da je godišnja stopa rasta potrošačkih cena u 2019. godini iznosila 1,9% („Sl. glasnik RS”
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In