U službenim glasnicima br. 94/2019 i 96/2019 objavljena su tri pravilnika iz oblasti PDV-a: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV, Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka. View Fullscreen 8 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA dr Marijana Žiravac mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Novi pravilnici u vezi sa primenom Zakona o PDV-u U službenim glasnicima br. 94/2019 i 96/2019 objavljena su tri pravilnika iz oblasti PDV-a: ffPravilnik o izmenama i dopunama Pravilni- ka o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, ffPravilnik o izmenama i dopunama Pravilni- ka o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisa- nja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV, ffPravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka. 1. Izmene u Pravilniku o računima Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasni- ku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu 15. 10. 2019. godine. Većina izmena primenjuje se od 1. januara 2020. godine, uz izuzetke koji su u primeni od stupanja izmena na snagu, u vezi sa čim je obja- vljen komentar u broju 11/2019, str. 36. Da podsetimo, Zakonom je dodato poglavlje „Vrednosni vaučeri” i u okviru njega tri nova člana (7a–7v) kojima se definiše vrednosni vau- čer i precizira razlikovanje između jednonamen- skih i višenamenskih vaučera jer se oporezivanje PDV‑om prilikom njihovog prenosa razlikuje. U vezi sa tim izvršene su izmene Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze iz- davanja računa i o računima kod kojih se mogu iz- ostaviti pojedini podaci (dalje: Pravilnik o računima), kako bi se uredila pravila izdavanja računa za prenos jednonamenskih vaučera. 1. 1. Jednonamenski vaučeri Pravilnik o računima ima novi član 5: „Obveznik PDV koji izvrši prenos jedno- namenskog vrednosnog vaučera u svoje ime izdaje račun iz člana 42. stav 1. Zakona. Obveznik PDV koji je izdao jednonamenski vrednosni vaučer i koji izvrši stvarnu isporuku dobara, odnosno stvarno pružanje usluga u zamenu za taj jednonamenski vrednosni vaučer, za stvarnu isporuku dobara, odnosno stvarno pružanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In