Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 86 od 6. decembra 2019. godine i stupio na snagu 1. januara 2020. godine. Usvojene izmene pre svega imaju za cilj da se poreskim obveznicima smanji administriranje u vezi sa prijavljivanjem poreskih obaveza po osnovu poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, kada poreska obaveza nastane po osnovu isprave koju je sačinio, potvrdio ili overio javni beležnik, odnosno isprave koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih ovlašćenja. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 189 POREZI Jelena Dragojlović, samostalni savetnik u Odseku za poreze na imovinu Ministarstva finansija Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 86 od 6. decembra 2019. godine i stupio na snagu 1. januara 2020. godine. Usvojene izmene pre svega imaju za cilj da se poreskim obveznicima smanji administriranje u vezi sa prijavljivanjem poreskih obaveza po osno- vu poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, kada poreska obaveza nastane po osnovu isprave koju je sačinio, potvrdio ili overio javni beležnik, odnosno is- prave koju je javni beležnik doneo u vršenju zako- nom poverenih ovlašćenja. Stupanjem na snagu usvojenih izmena poreski obveznici neće imati obavezu da podnose pore- ske prijave koje se tiču prometa nepokretno- sti, već će dostavljanje odgovarajućih podataka i isprava, umesto poreskih obveznika, vršiti javni beležnici, koji će sve podatke dostavlja- ti Katastru nepokretnosti (dalje: Katastar), na- dležnom organu jedinice lokalne samouprave i Poreskoj upravi. Izmene će poreskim organima omogućiti bržu dostupnost informacija koje su neophodne za pravilno utvrđivanje poreske obaveze u svakom konkretnom slučaju, dok će poreskim obveznici- ma uštedeti vreme koje je ranije bilo potrebno za podnošenje poreskih prijava. Imajući u vidu da su, osim ukidanja obaveze podnošenja poreskih prijava, Zakonom o izmenama i dopunama predlo- žene i druge izmene, kao i da se, u smislu Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 26/01… i 86/19 – dalje: Zakon), porezima na imovinu sma- traju porez na imovinu u tzv. statici, porez na 190 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In