Privremeni uvoz je carinski postupak koji omogućava unos strane robe radi njenog izlaganja na izložbi, sajmu ili sličnoj manifestaciji, radi dopreme druge robe (kontejner, ambalaža i sl.), radi korišćenja strane robe za lične potrebe (prevozna sredstva i čamci, sportska oprema i sl.) ili za druge potrebe (alat, oprema, uzorci, zakup i sl.). Konvencija o privremenom uvozu, sačinjena 26. juna 1990. godine u Istanbulu (u daljem tekstu: Istanbulska konvencija), na međunarodnom planu vrši usklađivanje i pojednostavljivanje carinskih postupaka vezanih za privremeni uvoz robe. Naime, u slučajevima kada postoji potreba da se strana roba privremeno uveze i izvesno vreme koristi u zemlji privremenog uvoza, a zatim u nepromenjenom stanju (uz smanjenje vrednosti usled upotrebe) ponovo izveze u inostranstvo, uobičajeno je da se u tu svrhu roba prijavi carinskim organima podnošenjem nacionalne carinske deklaracije. Ovakav način rada podrazumeva da stranac koji šalje robu poznaje propise i carinske procedure zemlje privremenog uvoza. Nasuprot tome, poznavanje pravila propisanih Istanbulskom konvencijom omogućava privrednicima da robu prijave za privremeni uvoz i bez poznavanja nacionalnih propisa države ugovornice u kojoj će se roba koristiti, kao i da tako smanje troškove i rizike poslovanja u toj državi, a običnim građanima omogućava da bezbrižnije uživaju u odmoru u inostranstvu koristeći svoje prevozno sredstvo (npr. čamac). Zakonom o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/2018) Republika Srbija je, kao strana ugovornica Istanbulske konvencije, prihvatila poslednje izmene i dopune, koje će stupiti na snagu 6. 9. 2018. godine. Svaka strana ugovornica Istanbulske konvencije obavezala se da će, u skladu sa odredbama konvencije, uz potpuno uslovno oslobođenje od uvoznih dažbina i poreza i bez primene uvoznih ograničenja ili zabrana ekonomskog karaktera, odobriti privremeni uvoz robe (uključujući i prevozna sredstva) navedene u prilozima koji su sastavni deo konvencije. Iz režima potpunog oslobođenja od plaćanja navedenih dažbina izuzeta je roba koja, shodno prilogu E, privremeno može da se uvede uz delimično oslobođenje. Ako ovim prilogom nije drugačije predviđeno, svaka strana ugovornica ima pravo da izvrši privremeni uvoz robe (uključujući i prevozna sredstva) uz podnošenje carinskog dokumenta i obezbeđenja čiji iznos ne sme da pređe iznos uvoznih dažbina i poreza od kojih su roba ili prevozna sredstva uslovno oslobođena. Ne dovodeći u pitanje postupke privremenog uvoza prema odredbama priloga E, svaka strana ugovornica (u skladu sa drugim prilozima ove konvencije koje je ta strana ugovornica prihvatila), umesto svojih nacionalnih carinskih dokumenata, prihvatiće, kao obezbeđenje koje osigurava da
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In