Preduslov za sastavljanje finansijskih izveštaja jeste realno vrednovanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda preduzeća, a da bi se to postiglo nužno je izvršiti niz pripremnih aktivnosti. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 45 RAČUNOVODSTVO Uvod Finansijski izveštaji su portret svakog pravnog lica, odnosno preduzetnika, jer infor- mišu sve zainteresovane interne i vanjske ko- risnike o finansijskom položaju i uspešnosti preduzeća. Kvalitet našeg portreta zavisi od ažurnosti i tačnosti prilikom evidentiranja poslovnih događaja, ali i od adekvatno sprove- denih pripremnih radnji za sastavljanje finan- sijskih izveštaja. Celokupni računovodstveni proces čini: ● evidentiranje poslovnih događaja; ● analiziranje bruto bilansa i kartica računa i otklanjanje uočenih grešaka; ● provođenje završnih knjiženja pre zaključka stanja; ● sastavljanje poreskih prijava; ● sastavljanje finansijskih izveštaja; ● zaključak stanja i prenos početnog stanja u novu poslovnu godinu. Popis U broju 12/2018 detaljnije je razmatrana tema godišnjeg popisa imovine i obaveza za 2018. go- dinu. Na ovom mestu ukazuje se samo na suštinske aspekte: ● Vršenje popisa je obaveza za sva pravna lica i preduzetnike. ● Popis može da se obavi i na neki drugi datum u toku poslovne godine, ali je onda na 31. 12. 2018. godine neophodno izvršiti svođenje na taj dan. ● Svi su dužni da svojim opštim aktom bliže urede načine i rokove vršenja popisa. ● Obavezno je sastavljanje Izveštaja o popisu, a nadležni organ u preduzeću dužan je da ga usvoji do 29. januara 2019. godine. Predmet godišnjeg popisa pravnih lica i preduzetnika jesu ukupna imovina i obaveze sa stanjem na dan 31. 12. godine za koju se vrši popis. Imovina koja je predmet popisa obuhvata: ● nematerijalnu imovinu, ● nekretnine, postrojenja i opremu, ● investicione nekretnine, ● biološka sredstva, ● zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, ● stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, ● finansijske plasmane i potraživanja i ● gotovinske ekvivalente i gotovinu. Usaglašavanje potraživanja i obaveza Usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza inicira poverilac. Međutim, ukoliko isto ne inicira poverilac, to onda treba da učini dužnik. Pravna lica koja sastavljaju Na- pomene uz finansijske izveštaje dužna su da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potra- živanja i obaveze u ukupnom iznosu. Usaglaša- vanje međusobnih potraživanja i obaveza vrši se uobičajeno, putem potpisivanja obrasca IOS – Izvod otvorenih stavki. Ukoliko se dužnik slaže sa stanjem svojih obaveza prikazanim u primljenoj ispravi, isto potvrđuje svojim potpisom i pečatom. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je da dužnik sačini
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In