Preduslov za sastavljanje finansijskih izveštaja jeste realno vrednovanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda preduzeća, a da bi se to postiglo nužno je izvršiti niz pripremnih aktivnosti. Uvod Finansijski izveštaji su portret svakog pravnog lica, odnosno preduzetnika, jer informišu sve zainteresovane interne i vanjske korisnike o finansijskom položaju i uspešnosti preduzeća. Kvalitet našeg portreta zavisi od ažurnosti i tačnosti prilikom evidentiranja poslovnih događaja, ali i od adekvatno sprovedenih pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštaja. Celokupni računovodstveni proces čini: · evidentiranje poslovnih događaja; · analiziranje bruto bilansa i kartica računa i otklanjanje uočenih grešaka; · provođenje završnih knjiženja pre zaključka stanja; · sastavljanje poreskih prijava; · sastavljanje finansijskih izveštaja; · zaključak stanja i prenos početnog stanja u novu poslovnu godinu.   Popis U broju 12/2018 detaljnije je razmatrana tema godišnjeg popisa imovine i obaveza za 2018. godinu. Na ovom mestu ukazuje se samo na suštinske aspekte: Vršenje popisa je obaveza za sva pravna lica i preduzetnike. Popis može da se obavi i na neki drugi datum u toku poslovne godine, ali je onda na 31. 12. 2018. godine neophodno izvršiti svođenje na taj dan. Svi su dužni da svojim opštim aktom bliže urede načine i rokove vršenja popisa. Obavezno je sastavljanje Izveštaja o popisu, a nadležni organ u preduzeću dužan je da ga usvoji do 29. januara 2019. godine. Predmet godišnjeg popisa pravnih lica i preduzetnika jesu ukupna imovina i obaveze sa stanjem na dan 31. 12. godine za koju se vrši popis. Imovina koja je predmet popisa obuhvata: – nematerijalnu imovinu, – nekretnine, postrojenja i opremu, – investicione nekretnine, – biološka sredstva, – zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, – stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, – finansijske plasmane i potraživanja i – gotovinske ekvivalente i gotovinu.   Usaglašavanje potraživanja i obaveza Usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza inicira poverilac. Međutim, ukoliko isto ne inicira poverilac, to onda treba da učini dužnik. Pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužna su da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu. Usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza vrši se uobičajeno, putem potpisivanja obrasca IOS – Izvod otvorenih stavki. Ukoliko se dužnik slaže sa stanjem svojih obaveza prikazanim u primljenoj ispravi, isto potvrđuje svojim potpisom i pečatom. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je da dužnik sačini pisano obrazloženje svojih razloga za neslaganje za svaki pojedinačni račun koji je sporan i da ga dostavi poveriocu, nakon čega
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In