Предуслов за састављање финансијских извештаја јесте реално вредновање имовине, обавеза, прихода и расхода предузећа, а да би се то постигло нужно је извршити низ припремних активности. Увод Финансијски извештаји су портрет сваког правног лица, односно предузетника, јер информишу све заинтересоване интерне и вањске кориснике о финансијском положају и успешности предузећа. Квалитет нашег портрета зависи од ажурности и тачности приликом евидентирања пословних догађаја, али и од адекватно спроведених припремних радњи за састављање финансијских извештаја. Целокупни рачуноводствени процес чини: · евидентирање пословних догађаја; · анализирање бруто биланса и картица рачуна и отклањање уочених грешака; · провођење завршних књижења пре закључка стања; · састављање пореских пријава; · састављање финансијских извештаја; · закључак стања и пренос почетног стања у нову пословну годину.   Попис У броју 12/2018 детаљније је разматрана тема годишњег пописа имовине и обавеза за 2018. годину. На овом месту указује се само на суштинске аспекте: Вршење пописа је обавеза за сва правна лица и предузетнике. Попис може да се обави и на неки други датум у току пословне године, али је онда на 31. 12. 2018. године неопходно извршити свођење на тај дан. Сви су дужни да својим општим актом ближе уреде начине и рокове вршења пописа. Обавезно је састављање Извештаја о попису, а надлежни орган у предузећу дужан је да га усвоји до 29. јануара 2019. године. Предмет годишњег пописа правних лица и предузетника јесу укупна имовина и обавезе са стањем на дан 31. 12. године за коју се врши попис. Имовина која је предмет пописа обухвата: – нематеријалну имовину, – некретнине, постројења и опрему, – инвестиционе некретнине, – биолошка средства, – залихе материјала, недовршене производње, готових производа и робе, – стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља, – финансијске пласмане и потраживања и – готовинске еквиваленте и готовину.   Усаглашавање потраживања и обавеза Усаглашавање међусобних потраживања и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In