Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Predmet ovog članka je knjiženje rezultata godišnjeg redovnog popisa viškova i manjkova, kao i računovodstveno evidentiranje rashoda dobara po popisu u finansijskom knjigovodstvu. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 53 RAČUNOVODSTVO Uvod Prema članu 10. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – u daljem tek- stu: Zakon), računovodstvene isprave i druga dokumentacija u vezi sa nastalim poslovnim promenama dostavljaju se na knjiženje u roku od tri radna dana od dana kada je poslovna pro- mena nastala, odnosno u roku od tri radna dana od datuma njihovog prijema. Datumom nastanka poslovne promene smatra se datum donošenja odluke o usvajanju izveštaja o popisu. Lica koja su zadužena za računovodstveno evidenti- ranje rezultata popisa dužna su da ih proknji- že u roku od pet radnih dana od dana prijema. Knjiženje se sprovodi na 31. 12. godine na koju se popis odnosi, odnosno na poslednji radni dan poslovne godine, kako bi knjigovodstveno stanje na dan bilansa bilo usklađeno sa stvarnim sta- njem utvrđenim popisom. Računovodstveno evidentiranje manjkova i viškova Manjkovi dobara koji se utvrde popisom mogu da se odnose na osnovna sredstva i zalihe (re- zervne delove, inventar, auto-gume i ambalažu i drugi materijal, robu, gotove proizvode i ne- dovršenu proizvodnju). Manjak dobara može da nastane kao posledica zamene dobara, krađe, više sile, neadekvatne isporuke dobara, odno- sno po osnovu više isporučenih dobara u odnosu na fakturisanu količinu kupcima itd. Manjak utvrđen popisom može da se pokrije na teret pravnog lica, na teret odgovornog lica ili na teret osiguranja, ako je imovina bila osigurana. Polazeći od načina pokrivanja, računovod- stveno evidentiranje manjkova, u skladu sa Pra- vilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadru- ge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), vrši se na sle- dećim računima: ● Na računu 574 – Manjkovi – iskazuju se manjko- vi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa, osim manjkova učinaka koji se iskazuju u okviru klase 9. Na ovom raču- nu knjiži se manjak na osnovu odluke nadležnog organa, koji pada na teret društva. Iznos manjka, zajedno sa obračunatim porezima (PDV-om i ak- cizom ako se obračunava), pada na teret računa 574. ● Na računu 221 – Potraživanja od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In