Извештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и одлукама надлежног органа правног лица, односно предузетника, доставља се на књижење ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. Предмет овог чланка је књижење резултата годишњег редовног пописа вишкова и мањкова, као и рачуноводствено евидентирање расхода добара по попису у финансијском књиговодству. Увод Према члану 10. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон), рачуноводствене исправе и друга документација у вези са насталим пословним променама достављају се на књижење у року од три радна дана од дана када је пословна промена настала, односно у року од три радна дана од датума њиховог пријема. Датумом настанка пословне промене сматра се датум доношења одлуке о усвајању извештаја о попису. Лица која су задужена за рачуноводствено евидентирање резултата пописа дужна су да их прокњиже у року од пет радних дана од дана пријема. Књижење се спроводи на 31. 12. године на коју се попис односи, односно на последњи радни дан пословне године, како би књиговодствено стање на дан биланса било усклађено са стварним стањем утврђеним пописом. Рачуноводствено евидентирање мањкова и вишкова Мањкови добара који се утврде пописом могу да се односе на основна средства и залихе (резервне делове, инвентар, ауто-гуме и амбалажу и други материјал, робу, готове производе и недовршену производњу). Мањак добара може да настане као последица замене добара, крађе, више силе, неадекватне испоруке добара, односно по основу више испоручених добара у односу на фактурисану количину купцима итд. Мањак утврђен пописом може да се покрије на терет правног лица, на терет одговорног лица или на терет осигурања, ако је имовина била осигурана. Полазећи од начина покривања, рачуноводствено евидентирање мањкова, у складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In