– примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена са стањем на 31. 12. 2018. дозвољена У „Службеном гласнику РС” бр. 83/2018 објављено је Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) и нови превод који садржи измене и допуне из 2015. године. Нови МСФИ за МСП примењује се од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 12. 2019. године. Правна лица могу да примене нови МСФИ за МСП и у финансијским извештајима на дан 31. 12. 2018. године, уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје. Увод Законом о рачуноводству уређују се три оквира финансијског извештавања у Републици Србији, односно правила за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима обвезника. У складу са чланом 21. Закона, обвезници примене Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), као једног од оквира финансијског извештавања, јесу: мала правна лица; средња правна лица уколико одлуче да не примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ); микро и друга правна лица која одлуче да не примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014). Мала правна лица обавезно примењују МСФИ за МСП, док средња, микро и друга правна лица имају могућност избора. У случају прве примене МСФИ за МСП, правна лица и предузетници дужни су да примене одељак 35 – Прелазак на МСФИ за МСП – на прве финансијске извештаје усклађене са овим стандардом. Најзначајније измене МСФИ за МСП следе у наставку: увођење модела ревалоризације (процене по фер вредности) приликом накнадног вредновања некретнина, постројења и опреме; признавање и вредновање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза усклађено је са захтевима из МРС 12; признавање и вредновање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In