– primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena sa stanjem na 31. 12. 2018. dozvoljena U „Službenom glasniku RS” br. 83/2018 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i novi prevod koji sadrži izmene i dopune iz 2015. godine. Novi MSFI za MSP primenjuje se od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. 12. 2019. godine. Pravna lica mogu da primene novi MSFI za MSP i u finansijskim izveštajima na dan 31. 12. 2018. godine, uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje. Uvod Zakonom o računovodstvu uređuju se tri okvira finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, odnosno pravila za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima obveznika. U skladu sa članom 21. Zakona, obveznici primene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP), kao jednog od okvira finansijskog izveštavanja, jesu: mala pravna lica; srednja pravna lica ukoliko odluče da ne primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI); mikro i druga pravna lica koja odluče da ne primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014). Mala pravna lica obavezno primenjuju MSFI za MSP, dok srednja, mikro i druga pravna lica imaju mogućnost izbora. U slučaju prve primene MSFI za MSP, pravna lica i preduzetnici dužni su da primene odeljak 35 – Prelazak na MSFI za MSP – na prve finansijske izveštaje usklađene sa ovim standardom. Najznačajnije izmene MSFI za MSP slede u nastavku: uvođenje modela revalorizacije (procene po fer vrednosti) prilikom naknadnog vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme; priznavanje i vrednovanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza usklađeno je sa zahtevima iz MRS 12; priznavanje i vrednovanje sredstava u vezi sa istraživanjem mineralnih resursa usklađeno je sa zahtevima iz MSFI 6; izmene pojedinih odeljaka u vezi sa priznavanjem i vrednovanjem; izmene pojedinih odeljaka u vezi sa obelodanjivanjem.   Odeljak 17 – Model revalorizacije (fer vrednosti) kao opcija naknadnog vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme Izmenama paragrafa 17.5 precizirano je da se stavke kao što su rezervni delovi, pomoćna oprema i oprema za servisiranje, priznaju u skladu sa ovim odeljkom kada zadovoljavaju definiciju nekretnina, postrojenja i opreme. U suprotnom, ovakve stavke klasifikuju se kao zalihe. Paragraf 17.6 novog MSFI za MSP uvodi koncept troška zamene za utvrđivanje sadašnje vrednosti
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In