Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru počela je od obračuna plate odnosno zarade za mesec oktobar 2012. godine, tako da će u ovom tekstu biti načinjen osvrt na konkretne primere postupka inspekcijske kontrole primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru. View Fullscreen BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Budžetska inspekcija – kontrola primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru počela je od obračuna plate odnosno zarade za mesec oktobar 2012. godine, tako da će u ovom tekstu biti načinjen osvrt na konkretne primere postupka inspekcijske kontrole primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru. Uvod Članom 84. i 86. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 i 113/17) Budžetskoj inspekciji Mi- nistarstva finansija povereno je da vrši po- slove inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu. Međutim, pored nadležnosti koje su joj dele- girane odredbama Zakona o budžetskom sistemu, Budžetskoj inspekciji poverene su i isključive nadležnosti nadzora nad primenom pojedinih zakona. Odredbama člana 10. Zakona o utvrđi- vanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 93/2012) propisano je da nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija. Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru počela je od obračuna plate odnosno zarade za mesec oktobar 2012. godine, tako da će u ovom tekstu biti načinjen osvrt na konkretne primere postupka inspekcij- ske kontrole primene Zakona o utvrđivanju mak- simalne zarade u javnom sektoru, uz prethodna osnovna objašnjenja: ● ko su obveznici primene Zakona i ko je izuzet od primene; ● koji elementi plate odnosno zarade ulaze u iznos maksimalne zarade; ● koji elementi plate odnosno zarade ulaze u iz- nos maksimalne zarade propisane za zaposlene – na pratećim i pomoćno-tehničkim poslovima; ● koliko je dozvoljeno uvećanje plate odnosno zarade za ovu grupu zaposlenih; ● način utvrđivanja razlike sredstava koja je, prema Zakonu, trebalo da bude uplaćena u budžet Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, u zavisnosti od toga ko je osnivač pravnog lica – isplatioca zarada u jav- nom sektoru, i to prilikom konačne isplate pla- ta odnosno zarada za određeni mesec, počevši od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In