Ovde je kroz primere prikazano na koji način se u jedinici lokalne samouprave vrši inspekcijska kontrola prihoda od davanja u zakup nepokretnosti, kao i koje nepravilnosti su utvrđene. View Fullscreen 110 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Davanje u zakup nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave Ovde je kroz primere prikazano na koji način se u jedinici lokalne samou- prave vrši inspekcijska kontrola prihoda od davanja u zakup nepokretnosti, kao i koje nepravilnosti su utvrđene. Uvod Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) definisano je koji su prihodi nastali upotrebom javnih sredstava. U članu 19. ovog zakona propisano je da su priho- di nastali upotrebom javnih sredstava, između ostalog, i prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, kao i prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Prema odredbama člana 25. Zakona o budžet- skom sistemu, za finansiranje nadležnosti jedinice lokalne samouprave budžetu jedinice lokalne samouprave pripadaju: ● prihodi od davanja u zakup, odnosno na ko- rišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, koje koristi jedini- ca lokalne samouprave, odnosno organi, organi- zacije i službe jedinice lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta, ● prihodi od davanja u zakup, odnosno na kori- šćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svo- jini jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom. Zakonom o finansiranju lokalne samoupra- ve („Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 i 96/17) propisa- no je da se sredstva budžeta jedinice lokalne sa- mouprave obezbeđuju iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zadu- živanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih Zakonom. Izvorni prihodi jedinice lokalne samou- prave predstavljaju prihode čiju stopu, odnosno način i merila za utvrđivanje visine iznosa utvrđuje jedinica lokalne samouprave, pri čemu Zakonom može da se ograniči visina poreske stope, odnosno da se utvrdi najviši i najniži iznos naknade odnosno takse, dok su ustupljeni prihodi oni prihodi čija se osnovica i stopa, odnosno način i merila za utvrđivanje visine iznosa utvrđuju Zakonom, a prihod ostvaren na teritoriji jedinice lokalne samouprave ustupa se u celini ili delimično toj jedinici lokalne samouprave. Jedinici lokalne samouprave pripadaju pri- hodi od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In