Uvod   Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018; 41/2018 – dr. zakon i 87/18) uređuje se sistem bezbednosti saobraćaja na putevima i to: upravljanje bezbednošću saobraćaja, pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju, nadležnosti i odgovornosti subjekata bezbednosti saobraćaja, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih moraju da se pridržavaju učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koja se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost saobraćaja). Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju da ispunjavaju putevi u pogledu bezbednosti saobraćaja. Kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave. Za prekršaje učinjene u skladu sa ovim zakonom plaćaju se prekršajne novčane kazne, pri čemu je uplatni račun za iste 840-743324843-18 – Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. View Fullscreen BUDŽETSKI KORISNICI Alžbeta Marko, dipl. ekon. Namensko korišćenje sredstava prikupljenih od kazni za saobraćajne prekršaje izrečenih na teritoriji opštine ili grada Uvod Zakonom o bezbednosti saobraćaja na pu- tevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018; 41/2018 – dr. zakon i 87/18) uređuje se sistem bezbed- nosti saobraćaja na putevima i to: upravljanje bezbednošću saobraćaja, pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju, nadležnosti i odgovornosti subjekata bezbednosti saobra- ćaja, ograničenja saobraćaja, saobraćajna sig- nalizacija, znaci i naredbe kojih moraju da se pridržavaju učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vo- zilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koja se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost saobraćaja). Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju da ispunjavaju putevi u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In