Interni revizori u javnom sektoru svoj rad baziraju na reviziji sistema. Revizija sistema ima 8 (osam etapa). Pre snimanja sistema treba utvrditi ciljeve kontrola i očekivane kontrole. Kontrole treba da imaju određenu svrhu, odnosno da obezbede ostvarivanje ciljeva datog sistema ili procedure, a moraju da budu i dobro dizajnirane u svakom sistemu kako ne bi postojale slabosti u funkcionisanju kontrola, odnosno sistema. View Fullscreen Interni revizori u javnom sektoru svoj rad baziraju na reviziji sistema. Re- vizija sistema ima 8 (osam etapa). Pre snimanja sistema treba utvrditi cilje- ve kontrola i očekivane kontrole. Kontrole treba da imaju određenu svrhu, odnosno da obezbede ostvarivanje ciljeva datog sistema ili procedure, a mo- raju da budu i dobro dizajnirane u svakom sistemu kako ne bi postojale slabo- sti u funkcionisanju kontrola, odnosno sistema. Ciljevi sistema Najpre treba identifikovati ciljeve siste- ma. Pri njihovom utvrđivanju treba voditi raču- na o tome da u svakom sistemu postoji određena hijerarhija ciljeva, počev od onih koje utvrđuje više rukovodstvo do onih koje utvrđuju zapo- sleni uključeni u detaljne operacije u okviru sistema. Na primer, ciljevi koje je rukovodstvo utvr- dilo za sistem nabavke mogu da uključuju: ● obezbeđenje usaglašenosti sa zakonima i pro- pisima prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci; ● ostvarenje uštede u naredne tri godine u po- stupcima nabavke za 20% svake godine; ● smanjenje broja nerealizovanih prispelih faktura. Ovakvi ciljevi sistema mogu biti zvanični i utvrđeni u pisanoj formi. Ciljevi kontrola Shvatanje ciljeva sistema omogućiće revi- zoru da lakše utvrdi šta treba da budu ciljevi kontrola. Ciljevi kontrola koje revizor odredi treba da budu u skladu sa ciljevima organizacije i treba da se odnose na posebne karakteristi- ke sistema i način na koji se aktivnosti unutar sistema sprovode u svrhu ispunjenja njegovih ci- ljeva. Osim toga, ciljevi treba da budu konkret- ni i da predstavljaju svrhu kontrole, a ne samu kontrolu. Na primer: ● u sistemu nabavke jedan od ciljeva kon- trole može da bude da se „obezbedi da se pla- ćaju samo fakture za robu ili usluge koje su primljene”; ● u sistemu plata cilj kontrole mogao bi da bude da se „obezbedi da se plaćaju samo zaposle- na lica u organizaciji”. 92 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Utvrđivanje ciljeva kontrola Ciljevi kontrola obrazuju okvir u svakoj re- viziji sistema i treba detaljno da predstave različite aspekte ciljeva koje određeni sistem treba da ostvari. Oni identifikuju specifične ciljeve na osnovu kojih revizori ocenjuju
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In